V snahe vyhnúť sa vlne krachu slovenských firiem prijali vláda a parlament zákon o mimoriadnych opatreniach v justícii. Rovnako ako v prípade odkladu splátok úverov sa dočasná ochrana pred vyhlásením konkurzu automaticky nevzťahuje na všetkých podnikateľov. Ak chcú využiť dočasnú ochranu, ktorá platí od 12. mája, musia splniť zákonné podmienky. Do konca mája túto možnosť využilo už 98 podnikov.

„Pred podaním žiadosti by však firmy mali posúdiť právne a obchodné dôsledky svojho rozhodnutia tak, aby im dočasná ochrana nebránila využiť iné opatrenia štátu,“ hovorí Zuzana Nikodémová, advokátka CMS Slovensko.

Kto môže požiadať o dočasnú ochranu?

Dočasná ochrana sa vzťahuje na podnikateľov so sídlom (pre právnické osoby) alebo miestom podnikania (pre samostatne zárobkovo činné osoby) na Slovensku. Ich oprávnenie na podnikanie muselo vzniknúť pred 12. marcom, kedy bola na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia. „Z ochrany sú vylúčené subjekty ako banky, poisťovne, zdravotné poisťovne, subjekty kolektívneho investovania alebo platobné inštitúcie,“ dopĺňa Zuzana Nikodémová.

Aké sú podmienky získania dočasnej ochrany?

Dôležité je, aby negatívnu situáciu žiadateľa zapríčinila pandémia COVID-19. „Podnikateľovi sa značne zvýšili nesplatené pohľadávky alebo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku došlo u neho k značnému zníženiu výnosov. Pandémia tak mala jednoznačne negatívne dôsledky na jeho podnikanie,“ hovorí Michal Jablonka z konzultačnej spoločnosti Limerock Advisory.

Firma alebo podnikateľ musí preukázať, že do 12. marca si svoje záväzky riadne plnil. Firma zároveň nesmie byť napríklad v reštrukturalizácii, do dátumu vyhlásenia mimoriadnej situácie nebola v exekúcii, nebol začatý výkon záložného práva, či po vyhlásení pandémie nevyplatila dividendy. Okrem opatrení na zníženie následkov COVID-19 firma neprijala žiadne iné opatrenia, ktoré by ohrozili jej finančnú stabilitu, resp. ich následky odstránila.

„Cieľom podmienok je obmedziť ochranu len na tých podnikateľov, ktorých sa COVID-19 týka. Žiadateľ preukáže ich splnenie jednoduchým vyhlásením,“ dopĺňa Zuzana Nikodémová.

Ako sa prihlásiť?

Žiadateľ sa musí obrátiť na jeden zo štyroch súdov a to v závislosti od miesta svojho sídla alebo miesta podnikania. Podnikateľ vyplní formulár uverejnený na stránke Ministerstva spravodlivosti SR (link tu). Ak tak neurobí, jeho žiadosť nebude súd posudzovať. Právnické osoby ju zasielajú elektronicky, jednotlivci sa môžu prihlásiť na súde osobne alebo žiadosť, vrátane kópie preukazu totožnosti alebo podobného dokladu cudzinca, zašlú poštou.

„Súd poskytne ochranu bez zbytočného odkladu. Potvrdenie sa uverejňuje v Obchodnom vestníku a jeho účinky platia deň po jeho zverejnení,“ hovorí Zuzana Nikodémová.

Ako dlho trvá ochrana?

Dočasná ochrana končí 1. októbra tohto roku, vláda môže lehotu predĺžiť do 31. decembra. Ochrana môže skončiť aj na žiadosť samotného podnikateľa. V takom prípade je podnikateľ povinný použiť formulár zverejnený ministerstvom spravodlivosti.

Ukončiť dočasnú ochranu pred konkurzom môže aj súd, ak neboli splnené alebo zanikli predpoklady na ochranu alebo ak podnikateľ porušil svoje povinnosti. Súd pritom môže konať z vlastnej iniciatívy alebo na základe kvalifikovaného podnetu kohokoľvek, kto vie dostatočne odôvodnene spochybniť splnenie predpokladov u podnikateľa. „Predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany sa budú posudzovať individuálne a hranica nie je presne stanovená. Predpokladám, že v praxi môže dochádzať k sporom medzi veriteľmi a dlžníkmi kvôli splneniu predpokladov pre poskytnutie dočasnej ochrany,“ hovorí Michal Jablonka.

Ak o zrušenie požiada podnikateľ alebo o ňom rozhodne súd, táto informácia bude zverejnená v Obchodnom vestníku a je účinná nasledujúci deň po zverejnení. V oboch prípadoch už podnikateľ nemá právo znovu požiadať o dočasnú ochranu pred konkurzom.

Aké sú výhody dočasnej ochrany?

Žiadateľ v reálnych, či v očakávaných finančných ťažkostiach môže získať čas na záchranu svojho podnikania a zabrániť tak konkurzu firmy. Môže konsolidovať svoje financie, či obchodný model, prípadne zvážiť žiadosť o podporné opatrenia zo strany štátu. Rovnako môže zvážiť aj využitie iných možností, ako je formálna alebo neformálna reštrukturalizácia.

Aké sú negatíva?

Firma alebo podnikateľ môže využiť túto formu iba raz. Byť pod dočasnou ochranou môže mať pritom vplyv na vzťahy s bankami, či s obchodnými partermi. „Ak firma bude napríklad žiadať banku o financovanie, tá môže s poskytnutím úveru váhať. Banka totiž nebude mať počas dočasnej ochrany žiadne účinné nástroje na vymáhanie nezaplatených splátok,“ hovorí Zuzana Nikodémová. Okrem toho podmienky niektorých bánk alebo obchodných partnerov môžu vylúčiť spoločnosť pod dočasnou ochranou z poskytnutia vybraných bankových produktov alebo z realizácie obchodných vzťahov. Je preto dôležité, aby firma ihneď po využití dočasnej ochrany o tom informovala všetkých svojich obchodných partnerov.

Z obchodného hľadiska môže mať dočasná ochrana firmy aj dlhodobejší negatívny účinok. „Obchodným partnerom môže aj po prekonaní krízy signalizovať, že spoločnosť môže byť v zraniteľnom postavení alebo že nemá dostatočné vnútorné rezervy. Navyše, ak firma iba špekulatívne využije túto možnosť, hoci v skutočnosti nemala závažné problémy, môžu ju jej obchodní partneri považovať za nedôveryhodnú,“ dopĺňa Michal Jablonka.

Ako sa môže veriteľ chrániť pred dočasnou ochranou svojich dlžníkov?

Veriteľ by si mal pravidelne kontrolovať, či nebola jeho dlžníkovi alebo obchodnému partnerovi poskytnutá ochrana pred konkurzom. Informáciu môže nájsť v Obchodnom vestníku alebo v časti Dočasná ochrana na stránke ministerstva spravodlivosti (link tu).

Ak veriteľ považuje dočasnú ochranu za neodôvodnenú, môže podať kvalifikovaný návrh na jej zrušenie. „Môže to byť z dôvodu, že buď neboli splnené alebo medzitým zanikli predpoklady na ochranu alebo došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej z dočasnej ochrany. Dotknutému podniku sa potom poskytne lehota piatich pracovných dní na vyjadrenie a preukázanie skutočnej situácie. Aj keď sa očakáva rýchle konanie, súd nie je viazaný žiadnou lehotou. Vydanie rozhodnutia teda závisí od pracovného vyťaženia súdu,“ dopĺňa Zuzana Nikodémová.

Desať účinkov poskytnutia dočasnej ochrany

Poskytnutá ochrana má viacero účinkov a snaží sa vyvážiť práva a povinnosti podnikateľa pod dočasnou ochranou, ako aj ostatných dotknutých osôb.

  1. Ochrana pred konkurzmi – návrhy podané po 12. marci sa prerušujú, ak konkurz ešte nebol účinne vyhlásený, avšak návrhy na konkurz alebo reštrukturalizáciu dlžníka zo strany zostávajú nedotknuté.
  2. Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je povinný podať návrh na konkurz.
  3. Exekučné konanie začaté po 12. marci sa prerušuje. Ak sa exekúcia už začala, konanie sa preruší, ale primerane sa využijú ustanovenia Exekučného poriadku o odklade bez blokovania.
  4. Výkon záložného práva na majetok patriaci do podnikania nie je možný. Ak už plynie zákonná lehota po oznámení o začatí výkonu záložného práva, tieto účinky nastávajú opätovne až po zániku dočasnej ochrany.  
  5. Pohľadávka podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktorá vznikla počas dočasnej ochrany, sa nemôže započítať oproti pohľadávke spriaznenej osoby, ktorá vznikla pred dočasnou ochranou.
  6. Podnikateľom pod dočasnou ochranou nie je možné účinne vypovedať zmluvu, odstúpiť od nej alebo odoprieť plnenie pre omeškanie, ku ktorému došlo po 12. marci a to až do 12. mája a ktoré bolo spôsobené COVID-19. To neplatí, ak by druhá strana priamo ohrozila svoje obchodné činnosti.
  7. Neplynú lehoty na uplatnenie práv voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou.
  8. Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný vynaložiť úprimnú snahu, aby čo najviac uspokojil svojich veriteľov a uprednostnil ich záujmy pred svojimi záujmami. Podnikateľ si tak napríklad nesmie vyplácať dividendy a nesmie sa zbavovať obchodných aktív, ak by to malo za následok podstatnú zmenu alebo významné zníženie aktív. Táto povinnosť platí od podania žiadosti.
  9. Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky vzniknuté po poskytnutí dočasnej ochrany sa môžu prednostne plniť pred skôr splatnými záväzkami.
  10. Úvery, ktoré podnikateľovi pod ochranou poskytne spriaznená osoba počas trvania dočasnej ochrany, sa posudzujú v zmysle ustanovení o kríze a nie sú podriadené v zmysle zákona o konkurze. Na ich zabezpečenie sa však v prípadnom konkurze neprihliada.

Upozorňujeme, že tento dokument slúži iba na informačné účely. Viac informácií nájdete na webe spoločnosti CMS: www.cms.law

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár