Koncom marca schválil slovenský parlament zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s rozšírením ochorenia Covid-19 označené ako Lex Corona. V rámci prijatých opatrení sa zmenil aj zákon o verejnom obstarávaní.

Zmena súčasného zákona umožňuje verejným obstarávateľom uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesiu aj s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľ nie je v ňom zaregistrovaný. Zmluvu môže obstarávateľ uzatvoriť cez priame rokovacie konanie, pričom dohody sa uzatvárajú s cieľom zabezpečiť ochranu života a zdravia počas stavu núdze alebo mimoriadnej situácie.

„Zároveň platí, že mimoriadna udalosť, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať, nesmie byť spôsobená verejným obstarávateľom a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením. Takéto osobitné podmienky týkajúce sa priameho rokovacieho konania sa v prípade zákaziek s nízkou hodnotou môžu vynechať,“ vysvetľuje Petra Čorba Stark, partnerka a vedúca korporátneho tímu v advokátskej kancelárii CMS v Bratislave.

Pandémia COVID-19 sa považuje za mimoriadnu situáciu, a preto môžu verejní obstarávatelia použiť postup priameho zadania zákazky. „Treba ale pripomenúť, že Úrad pre verejné obstarávanie zdôrazňuje, že aj v súčasnej zložitej situácii sa majú verejné prostriedky vynakladať v súlade so zásadami efektívnosti a transparentnosti a princípmi verejného obstarávania,“ hovorí Petra Čorba Stark.

Otázky a odpovede o procese verejného obstarávania počas koronakrízy

Sú zaužívané postupy obstarávania automaticky pozastavené?

Nie, zákonné lehoty a lehoty týkajúce sa postupov verejného obstarávania sa automaticky neprerušujú. Z praktického hľadiska však časť obstarávateľov odkladá alebo pozastavuje lehoty z vlastnej iniciatívy. „Ak verejný obstarávateľ nepredĺži lehoty, uchádzači môžu požiadať o predĺženie. Ich žiadosti sa pravdepodobne vyhovie, najmä ak nie je možné, aby zhromaždili všetky potrebné dokumenty z dôvodov, na ktoré nemali vplyv alebo z dôvodu zákonných obmedzení,“ dopĺňa Petra Čorba Stark.

Je možné využívať zjednodušené postupy obstarávania (priame zadanie zákazky alebo priame rokovacie konanie)?

Podľa Úradu pre verejné obstarávanie sa môže počas pandémie COVID-19 využiť priame rokovacie konanie. Počas tohto obdobia je možné uzavrieť v určitých prípadoch zmluvy týkajúce sa dodania tovaru, vykonávania stavebných prác alebo poskytovania služieb aj so subjektami, ktoré nie sú zapísané v registri partnerov verejného sektora. „Takéto situácie môžeme považovať za mimoriadnu situáciu, ktorú nemohol verejný obstarávateľ predvídať,“ hovorí Petra Čorba Stark. Verejní obstarávatelia môžu taktiež zadávať zákazky s nízkou hodnotou a to aj bez splnenia niektorých ďalších zákonných podmienok.

Boli prijaté osobitné opatrenia a rozšírilo sa používanie elektronických prostriedkov počas postupu obstarávania?

Verejní obstarávatelia by mohli použiť skrátené lehoty z dôvodu naliehavej situácie, ak sa použije verejná alebo užšia súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením. Na použitie argumentu naliehavej situácie musí mať obstarávateľ relevantný dôvod.

Ak sa verejné obstarávanie vykonáva prostredníctvom informačného systému, verejní obstarávatelia by mali využívať online formy komunikácie aj na otváranie ponúk, napríklad formou videokonferencie. Rovnako to platí aj pre prezentácie alebo jednotlivé kolá rokovaní.

Iná je situácia pri požiadavke, ak boli ponuky predložené v papierovej podobe a prijaté mimoriadne opatrenia neumožňujú zabezpečiť pôvodne predpokladanú osobnú účasť uchádzačov na otváraní ponúk. „V tomto prípade je obstarávateľ povinný odložiť otvorenie ponúk, kým sa obmedzenia týkajúce sa verejných zhromaždení neuvoľnia alebo nezrušia,“ dopĺňa Petra Čorba Stark.

Aké má verejný obstarávateľ možnosti, ak nebola predložená žiadna ponuka?

Ak sa do verejného obstarávania neprihlásil žiaden uchádzač a nebola predložená žiadna ponuka, musí verejný obstarávateľ tender zrušiť. Následne verejný obstarávateľ oznámi, či dôjde k novému verejnému obstarávaniu na pôvodný predmet zákazky. Okrem toho však môže verejný obstarávateľ použiť priame rokovacie konanie.

Je možné upraviť existujúce zmluvy v kontexte pandémie COVID-19?

Vzhľadom na súčasnú pandémiu COVID-19 je pravdepodobné, že existujúce zmluvy, rámcové dohody alebo koncesie sa môžu zmeniť a doplniť a to bez začatia nového verejného obstarávania. „Ide najmä o  zmeny, ktoré nemohol verejný obstarávateľ predvídať ani pri náležitej starostlivosti, a ak takáto zmena neovplyvní charakter existujúcej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesie,“ hovorí Petra Čorba Stark. Zmena existujúcich zmlúv však naďalej podlieha zákonným obmedzeniam, napríklad dodatočná hodnota nesmie prekročiť 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Závisí to však od konkrétnej zmluvy a od situácie, na základe ktorej bolo nutné vykonať zmeny.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár