Moderná znalostná spoločnosť potrebuje vzdelávací systém, ktorý podporuje kritické myslenie vo všetkých oblastiach života. Aj v tej finančnej. Inak začína stagnovať. Na 25-tich slovenských školách preto v septembri štartuje pilotný program FinQ pre zlepšenie finančnej kultúry. Jeho cieľom je najmä rozvoj kritického myslenia, aby mladí ľudia dokázali prijímať správne rozhodnutia aj vo finančnej oblasti.

Cieľom prvého vlastného vzdelávacieho programu FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne je rozvoj kritického myslenia v kontexte financií a celkovej finančnej kultúry u žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Jeho vznik podnietili samotné školy, ktoré cítia potrebu reagovať na stagnujúcu úroveň finančnej kultúry u mladých, čo môže v ich dospelom živote vyústiť do nesprávnych rozhodnutí, ktoré negatívne ovplyvnia kvalitu ich života.

„Naším programom FinQ chceme zásadne prispieť k rozvoju finančnej gramotnosti a finančnej kultúry nielen detí a mládeže, ale aj ich pedagógov, rodičov i širšej populácie. Program poskytuje inovatívny komplexný prístup, prináša pre pedagógov ucelenú kvalitnú metodickú podporu, ktorá prispieva k rozvoju praktických kompetencií, tak potrebných pre život v 21. storočí “, uviedol Štefan Máj, predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Program FinQ vychádza z odbornej Diferenčnej analýzy stavu finančného vzdelávania v Slovenskej republike, z ktorej vyplýva, že finančné vzdelávanie na Slovensku je nedostatočné a u žiakov je nízka miera angažovanosti a potreby rozvíjať finančnú kultúru. Zároveň u nich absentuje rozvoj kritického a systémového myslenia a sociálnych kompetencií, ktoré by viedli k vyššej miere ich zapojenia v danej téme. Na druhej strane analýza hovorí, že učiteľom chýba metodika, ako aj kontinuálne vzdelávanie. Pedagógovia nemajú k dispozícii ani ucelenú banku metodických listov a úloh. Program FinQ sa preto zameral primárne na tieto oblasti a prichádza s flexibilnými modulmi vzdelávania, nástrojmi a celým súborom kvalitatívne nových didaktických pomôcok, ktoré pomôžu učiteľom osvojiť si zručnosti, rozvíjať finančnú kultúru u žiakov.

Program FinQ je aj o diagnostikovaní a rozvíjaní žitého prítomného vzťahu žiačok a žiakov k ekonomickým a sociálnym otázkam, nielen v ich prítomnosti, ale aj minulosti. V širšom chápaní je súčasťou rozvíjania ich ekonomicko-sociálneho vedomia. Z uvedeného vyplýva, že tento program nechápe finančnú gramotnosť len v užšom slova zmysle tak, ako je to bežné,“ zdôraznil Doc. Paedr. Viliam Kratochvíl, PhD., odborný garant programu FinQ.

Pri tvorbe koncepcie programu vychádzali autori z filozofie založenej na troch kvocientoch: schopnosť človeka poznávať a rozumieť prejavom okolia vyjadrujú inteligenčný a emočný kvocient, schopnosť využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finančnej kultúry. Ten je podľa autorov programu potrebné neustále rozvíjať vo všetkých oblastiach života, aby pochopenie informácií v širších kontextoch umožnilo mladým ľuďom prijímať správne rozhodnutia a po vstupe do reálneho života dokázali robiť zodpovedné kroky aj vo finančnej oblasti.

Finančná rovnica

IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

Na rozdiel od doterajších prístupov, medzinárodných (OECD), národných (NŠFG), program FinQ je postavený na kognitívne odstupňovaných učebných problémoch v rozsahu A1 až B2, čo umožní žiačkam a žiakom rozvíjať  kritické myslenie ako súčasť ich finančnej kultúry.  Učebné problémy sú formulované tak, aby zodpovedali učebnému obsahu inovovaných štátnych vzdelávacích programov, to znamená, že nepresahujú ich rámec,“ konštatuje Mgr. Darina De Jaegher, hlavná expertka programu FinQ.

Projekt pilotného overovania programu FinQ odštartuje v septembri na 25-tich školách, ktorých riaditelia a koordinátori finančnej gramotnosti sa mohli bližšie zoznámiť s obsahom programu počas metodického dňa. Pilotná fáza bude prebiehať v dvoch etapách: v školskom roku 2019/2020 vzdelávaním pedagógov a vstupným testovaním žiačok a žiakov a v školskom roku 2020/2021 samotným pilotným overovaním vo vybraných  triedach na základných a stredných školách.

Súčasťou FinQ je aj vzdelávací portál so všetkým metodickými a podpornými nástrojmi na webovej stránke www.finq.sk, ktorý bude slúžiť od septembra 2019 ako dostupný zdroj informácií pre odbornú i laickú verejnosť. Metodická podpora, ktorú učitelia získajú prostredníctvom FinQ zahŕňa:

•     jednotný referenčný rámec úrovní kompetencií v oblasti finančného vzdelávania (A1 – B2) rozvoja kritického myslenia

       a vyšších kognitívnych procesov žiakov,

•     komplexnú metodickú podporu v oblasti finančného vzdelávania, ktorá podporuje akčný prístup formou

       vzdelávacích modulov,

•     odborné vzdelávacie moduly pre riaditeľov škôl v súlade s referenčným rámcom,

•     odborné vzdelávacie moduly pre učiteľov v súlade s referenčným rámcom,

•     metodické listy pre učiteľov (úroveň A1 až B2) v súlade s referenčným rámcom pre rozvoj finančného

       vzdelávania v rozsahu 250 metodických listov,

•     banku úloh a hodnotiacich nástrojov.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár