Jedným z cieľom Európskej únie v oblasti odpadov je výrazné znižovanie množstva komunálneho odpadu, ktorý skončí nevyužitý a uskladnený na skládkach. Pred dvoma rokmi prešla európska legislatíva úpravami a pre členské štáty stanovila nové ciele. Okrem samotného zníženia tvorby odpadov a zabezpečenia ich recyklácie sa stanovili prísnejšie metódy a pravidlá na stanovenie podielov recyklovaných odpadov, či prísnejšie metódy pre triedený zber. Rovnako sa upravili aj minimálne požiadavky zodpovednosti výrobcov, ktorí sú zodpovední za zber použitého tovaru, jeho triedenie a spracovanie na recykláciu.

Aké európske ciele musíme zaviesť

Každý členský štát má prijať také opatrenia, aby do konca roku 2025 dokázal opätovne využiť a recyklovať minimálne 55 percent komunálneho odpadu. „V ďalších rokoch sú ciele ešte prísnejšie. Do roku 2030 stúpa toto číslo na 60 a do roku 2035 na 65 percent,“ hovorí Martina Gaislová, odborníčka na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk. Podľa súčasnej európskej legislatívy musia členské štáty zaviesť povinné triedenie kuchynského odpadu do roku 2023 alebo musia zabezpečiť, aby sa takýto odpad triedil a recykloval priamo pri zdroji, napríklad formou domáceho kompostovania.

Dôležitým nástrojom, ako všetky stanovené ciele dosiahnuť, sú ekonomické opatrenia na poskytnutie stimulov. Členské štáty môžu napríklad stanoviť poplatky na obmedzenie skládkovania a spaľovania odpadov alebo samosprávy môžu motivovať svojich obyvateľov zavedením systému PAYT – Plať za to, čo vyhodíš.

Čo Slovensko už splnilo

V roku 2015 bol u nás prijatý zákon o odpadoch, ktorý stanovil všeobecné ustanovenia na nelikvidovanie triedených odpadov na skládkach. Ide napríklad o triedenie zeleného alebo kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. „Okrem toho naša legislatíva uprednostňuje triedený zber aj rastlinných olejov, obalového, objemového, či nebezpečného odpadu,“ dopĺňa Martina Gaislová. V prípade obalového odpadu musia samosprávy zabezpečiť konkrétne množstvá a objemy na jeho zber, pričom môže byť zabezpečený pomocou nádob alebo vriec. Náklady na zber a likvidáciu odpadov musia samosprávy zabezpečiť všeobecne záväzným nariadením o poplatku za odpady. Poplatok môže zahŕňať náklady na košíky, nádoby, či kontajnery. Naša legislatíva povoľuje uplatňovanie sadzieb podľa objemu nádoby a frekvencie odvozu, teda navrhuje použitie poplatkov PAYT – Plať za to, čo vyhodíš.

„Tento systém už funguje napríklad v obci Košeca, či Stará Halič, ktoré zaviedli ekologické, inovatívne a smart riešenie evidencie komunálneho odpadu ELWIS. Každá domácnosť má vrecia s jedinečnými QR kódmi, ktoré vynáša do kontajnerov s elektronickými čipmi. Počas zberu odpadu sú skenované čipy aj QR kódy. Obce sledujú každú domácnosť a vedia, koľko odpadu kto vyprodukuje a ako dobre ho separuje,“ vysvetľuje Martina Gaislová. Čím viac odpadu domácnosť vytriedi, tým nižšie sú poplatky za jeho odvoz. Za viac ako rok fungovania systému klesol napríklad v Košeci poplatok za odvoz odpadu o 56 percent. Projekt prinieslo obci aj výhru v kategórii Digitalizácia v súťaži The Innovation in Politics Awards 2020 a ide o najlepší a najinovatívnejší projekt v celej Európe.

O povinnostiach sme vedeli

Ak je možné, každý odpad sa má opätovne využiť. Európska únia tak vyvíja snahu zaviesť obehové hospodárstvo, ktoré využíva všetky zdroje. Prijatá legislatíva pritom rieši najmä správne riadenie bioodpadu. Od januára 2021 začali aj slovenské samosprávy povinne triediť poslednú zložku bioodpadu – kuchynský odpad. „Keďže nie všetky obce sú dostatočne, ak vôbec, pripravené na takýto zber, stanovilo ministerstvo životného prostredia prechodné obdobie do konca júna. Dovtedy musia slovenské obce a mestá zaviesť buď samotný zber alebo musia preukázať, že podnikli všetky efektívne kroky k jeho zavedeniu,“ hovorí Martina Gaislová. Výnimku  majú len Bratislava a Košice, kde takýto zber začne o dva roky neskôr.

O tom, že dôjde k zmenám, vedia samosprávy od roku 2006, kedy došlo k zákazu skládkovania biologického odpadu. V roku 2015 bol zase prijatý nový zákon o odpadoch, ktorý ponechal dočasné výnimky na triedenie kuchynských odpadov. V polovici roku 2019 došlo k ich zrušeniu. „Čas na zavedenie nového systému zberu bol teda viac ako jeden a pol roka a mnohé samosprávy sa podľa toho aj zariadili. Očakávame, že sa to v tomto roku prejaví na poklese produkcie zmesového komunálneho odpadu a zároveň sa zvýši miera triedenia a zníži skládkovanie,“ dopĺňa Martina Gaislová.

Realita triedenia a skládkovania na Slovensku

V roku 2019 dosiahla miera recyklácie komunálneho odpadu podľa Inštitútu environmentálnej politiky len 39 percent. Medziročne miera vzrástla o tri percentá, pričom najviac sa darilo triediť biologické zložky odpadov. „A to je cesta, ako môžeme splniť európske ciele. Začať môžeme správnym triedením kuchynského odpadu. Podľa našich skúseností zo zahraničia tak napríklad urobili talianske samosprávy, ktoré zaviedli triedený zber kuchynského odpadu od dverí a výsledky nenechali na seba dlho čakať,“ hovorí Martina Gaislová. Takýto zber znamená, že bioodpad triedia obyvatelia priamo vo svojich domácnostiach a odkladajú ho do určených nádob, ktoré sú následne v stanovených intervaloch vyvážané. Obyvatelia pritom aj naďalej triedia papier, sklo, plasty, či kovy tak, ako doteraz.

Zvyšný odpad, ktorý sa nepodarí vytriediť a zhodnotiť, je uložený na skládke. Skládkovanie je pritom najmenej uprednostňovaná možnosť spracovania odpadu. Množstvo skládkovaného komunálneho odpadu v Únii síce celkovo stabilne klesá, priemerná miera skládkovania komunálneho odpadu v roku 2016 dosahovala za všetky členské štáty 24 percent[1]. Na Slovensku sa pritom stále skládkuje viac ako polovica odpadov.

„Po poslednej úprave smernice1 sa od Slovenska, ako aj ostatných členských štátov, vyžaduje, aby do roku 2035 znížili skládkovanie komunálneho odpadu na úroveň maximálne 10 percent,“ hovorí Martina Gaislová. Európska únia zároveň zaviedla aj zákaz skládkovania oddelene zbieraného dopadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu.


[1] Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 24. septembra 2018 (eur-lex.europa.eu)

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár