Bezpečnostná situácia u nás i vo svete sa rýchlo mení a prináša stále nové krízové situácie. Či už ide o klimatické zmeny, ozbrojené konflikty, hrozby v kybernetickom priestore, ale aj energetickej bezpečnosti či migrácie. Ani Slovensko tak neobchádzajú mimoriadne udalosti, ktoré vždy preveria pripravenosť štátnych inštitúcií alebo samospráv. Vtedy rozhodujú minúty a je nevyhnutné, aby sme boli ako krajina na tieto udalosti pripravení.

Pomoc v nepredvídateľných situáciách zastrešuje Správa štátnych hmotných rezerv SR, ktorá je kľúčovou zložkou pre materiálne zabezpečenie ochrany slovenského hospodárstva. Aktuálny stav zabezpečenia štátnych hmotných rezerv preto vyžaduje podporu a modernizáciu na viacerých úrovniach v súlade so zásadami efektívneho, hospodárneho a účelného využívania verejných zdrojov a zásadami efektívnej správy vecí verejných.

„Pripravenosť Slovenska v národnom i medzinárodnom kontexte musí dosahovať úroveň medzinárodne uznávaných noriem. Pokiaľ máme zvýšiť efektívnosť našej činnosti, ale aj sa vedieť prispôsobiť meniacim sa geopolitickým a klimatickým faktorom, musíme pristúpiť k tvorbe a zavedeniu nových, moderných metód tvorby, správy a obmeny štátnych hmotných rezerv,“ hovorí Ján Rudolf, predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Ján Rudolf, predseda Správy štátnych hmotných rezerv

Nový portál pre efektívne štátne hmotné rezervy

Zmena smerom k efektívnejšiemu zabezpečeniu a poskytovaniu štátnych hmotných rezerv musí byť predovšetkým systémová, dobre naplánovaná a celoplošná. A preto sa súčasťou rozsiahlych zmien, ktoré úrad za posledné viac ako dva roky realizuje, stal aj nový komunikačný informačný systém. Jeho parametre a fungovanie predstavili na konferencii Efektívne štátne hmotné rezervy.

„Systém budeme používať na komunikáciu s ministerstvami, orgánmi krízového riadenia a ochraňovateľmi štátnych hmotných rezerv. Ponúkne nám možnosť online sledovať stavy vybraných zásob na jednotlivých strediskách a krízovému riadeniu ponúkne v mimoriadnej situácii prehľad položiek, ktoré sú k dispozícii,“ vysvetľuje Ján Rudolf. Napríklad starosta obce, ktorú postihne povodeň, sa pomocou elektronického občianskeho preukazu prihlási a cez portál si vyberie položky, ktoré aktuálne potrebuje.

Kým dnes je potrebné na získanie vybraných druhov rezerv vyplniť papierové tlačivo, po novom bude celý proces elektronický. Na plné spustenie systému je potrebné, aby sa do jeho databázy prihlásili všetky zainteresované inštitúcie – od jednotlivých ministerstiev, cez ústredné orgány štátnej správy, úrady vyšších územných celkov až po zástupcov samospráv a ochraňovateľov. Ochraňovateľom je podnikateľ, s ktorým má Správa uzatvorenú zmluvu a na jej základe vykonáva činnosti súvisiace s hospodárením a starostlivosťou.

Všetky informácie, ktoré sa v portáli budú nachádzať, budú chránené pred ich zneužitím. Po prihlásení bude mať každý účastník pridelenú inú rolu a informácie sa mu zobrazia podľa toho, aká je jeho funkcia pri mimoriadnych situáciách alebo aký druh pomoci bude potrebovať. Portál pritom inteligentne ponúkne scenár pomoci prostredníctvom položiek, ktoré sú určené na riešenie príslušnej krízovej situácie.

Aby všetky inštitúcie, ktoré budú do nového informačného systému zapojené, vedeli, ako funguje alebo o akú pomoc môžu žiadať, pripraví Správa hmotných štátnych rezerv sériu seminárov. Tie sa uskutočnia počas budúceho roka.

Štátne rezervy sa zásadne modernizujú

Posledné dva roky zrealizovala správa rezerv viacero opatrení, ktoré nielen zefektívňujú jej riadenie, ale úrad približujú moderným a transparentným inštitúciám. Základom pre lepšiu prácu úradu je nový zákon o štátnych hmotných rezervách, ktorý je aktuálne v pripomienkovom konaní a ktorý má zjednodušiť procesy tvorby a hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami. Správa rezerv je zákonom poverenou inštitúciou zodpovednou za tvorbu a hospodárenie, za ich rozmiestňovanie a pripravenosť na použitie.

„Hlavnou víziou úraduje byť modernou, otvorenou, efektívnou, spoločensky zodpovednou štátnou inštitúciou s kvalifikovanými zamestnancami, ktorá spoľahlivo plní svoje poslanie v prospech občanov,“ hovorí Ján Rudolf. Ochrana a bezpečnosť obyvateľstva musí byť zabezpečovaná koordinovane, efektívne, transparentne a včas. Vyžaduje si teda nielen zabezpečenie vhodných koordinačných mechanizmov pre realizáciu ochranných opatrení a zapojenie potrebných partnerov do týchto mechanizmov, ale aj efektívne riadenie pri zabezpečovaní pripravenosti na krízové situácie.

Pre zabezpečenie týchto činností realizuje úrad zavádzanie systému manažérstva kvality a zvyšuje tak úroveň manažérskych a hospodárskych kompetencií, analytickej činnosti, efektívnej evidencie a metodologických postupov pre optimalizáciu rezerv, ako aj technologicko-materiálneho zabezpečenia. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania systému rezerv spolupracuje úrad s inými štátnymi inštitúciami.

Konferencia, na ktorej bol prezentovaný nový komunikačný informačný systém, sa konala v rámci projektu Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár