Investície do rôznych druhov kryptoaktív sú na vzostupe a stávajú sa bežnou súčasťou stratégie investorov. Populárnemu segmentu však v Európskej únii stále chýbajú jednotné pravidlá. Dobrou správou je, že koncom júna sa európske inštitúcie dohodli na predbežnej dohode, ktorá má uviesť do platnosti spoločné princípy pri investovaní do kryptoaktív. Európsky legislatívny proces však môže trvať niekoľko mesiacov a preto v každom štáte platia viac či menej komplexné, samostatné úpravy. Medzinárodná právnická kancelária CMS zhrnula základné zásady pre obchodovanie s kryptoaktívami, ktoré platia na Slovensku.

Chýba jednoznačná regulácia

Slovenské právo nestanovuje konkrétny všeobecný regulačný rámec pre vydávanie alebo ťažbu kryptomien, emitovanie iných kryptoaktív alebo minting NFT, pričom ťažba ani minting nie sú u nás zakázané. „Podľa dnes platnej slovenskej legislatívy to znamená, že slovenskí podnikatelia môžu v tejto oblasti viac menej voľne podnikať. Napriek tomu slovenské úrady a najmä Národná banka Slovenska odporúčajú, aby spotrebitelia ostali pri tomto druhu investovania ostražití – rovnako ako pri každom investovaní,“ hovorí Oliver Göndör, advokátsky koncipient kancelárie CMS.

Tento stav bude podľa Göndöra platiť až dovtedy, kedy bude prijaté európske nariadenia MiCA (Markets in Crypto Assets – nariadenie o trhoch s kryptoaktívami). Nové nariadenie má priniesť základné regulačné požiadavky na trh s kryptoaktívami a s tým súvisiace pravidlá pre poskytovateľov služieb. Na znení nariadenia sa zhodli zástupcovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Rady EÚ a finálne znenie musia ešte schváliť európski poslanci.

Slovenské podmienky pre trhy s kryptoaktívami

Podmienky pre obchodovanie a investovanie v oblasti kryptoaktív sú podľa nášho právneho poriadku zahrnuté vo viacerých zákonoch. „Občiansky zákonník rieši spotrebiteľskú zmluvu a neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú na spotrebiteľov. Ďalej treba poznať zákon o ochrane spotrebiteľa, najmä z dôvodu zákazu nekalých a agresívnych obchodných praktík. Netreba zabudnúť ani na reguláciu predaja tovaru a poskytovania služieb na diaľku, ktorá však nebude primárnym zdrojom povinností. Vo všeobecnosti by poskytovatelia služieb súvisiacich s kryptoaktívami mali venovať pozornosť ochrane spotrebiteľa – správne nastavenie procesov a dokumentácie môže byť totiž rozhodujúce,“ vysvetľuje Oliver Göndör.

Živnostenské oprávnenie sa vyžaduje v prípade poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny a poskytovania služieb peňaženky virtuálnej meny. Ak chce fyzická alebo právnická osoba poskytovať tieto služby na Slovensku, musí získať príslušné živnostenské oprávnenie. Živnosť je treba získať ešte pred tým začatím poskytovania služieb. Všeobecné náležitosti živnostenského oprávnenia sú spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť či vek nad 18 rokov. „Osobitnou požiadavkou“ je doklad o stredoškolskom vzdelaní, pretože vysvedčenie o ukončení štúdia je predmetom kontroly živnostenského úradu. „Napriek tomu, že existuje viacero činností na trhu s kryptoaktívami, slovenské právo pozná v podstate len poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny a poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny. Skutočnosť, že sa slovenské právo obmedzuje na zmenárne payment tokenov a „custodianov“, spôsobuje nerovnováhu, keďže len títo podnikatelia sú určení ako povinné osoby podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti,“ vysvetľuje Oliver Göndör

Právnická osoba s obchodnou činnosťou v kryptomenách môže mať v porovnaní s inými typmi komerčných aktivít problémy s otvorením bankového účtu. Banky majú totiž interné politiky na overovanie subjektov s obchodnými operáciami v kryptomenách, najmä ak sú vo vlastníctve inej právnickej osoby. „Subjekty podnikajúce v oblasti kryptomien sú preto veľmi často „nútené“ založiť si bankový účet v krajine EÚ, kde je priaznivejšie právne a regulačné prostredie. Takéto problémy majú nie len podnikatelia na slovenskom trhu, ale niekoľko prípadov je známych aj z Čiech. Na trhu boli situácie, že niektoré bankové obchody sú odmietané z dôvodu absencie vnútorných postupov komerčných bánk. Neexistencia jednotných pravidiel pre trh s kryptoaktívami a prísne sankcie za porušenie AML pravidiel majú za následok to, že ak si banky nie sú na sto percent isté postupom, tak radšej neotvárajú účty, prípade sa na obchodné operácie hľadí vysoko senzitívne,“ upozorňuje Oliver Göndör.

Zmluva s jasnými podmienkami

Ak obchodník splní podmienky, môže začať poskytovať služby na trhu kryptoaktív. V prípade, ak ponúka služby spotrebiteľom, mal by dbať najmä na to, aby jednotlivé ustanovenia zmluvy nespôsobili značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Ak je zmluva nevyvážená, môže byť neplatná. Neprijateľnými podmienkami môžu byť tie, ktoré vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa, napríklad pri uplatnení zodpovednosti. Alebo umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez dôvodu, ale spotrebiteľ také právo nemá.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku chráni spotrebiteľa, ktorý uzatvára zmluvu s predávajúcim buď na diaľku výlučne elektronicky, alebo zmluvu uzatvára mimo priestorov predávajúceho.V zásade pri predaji kryptoaktív pôjde vždy o zmluvu na diaľku. Zákon upravuje najmä povinnosti predávajúceho, akými sú obsah a množstvo a spôsob poskytnutia informácií spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy. Najmä však právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, alebo uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby alebo elektronického obsahu. „Samotné kryptoaktíva však nie sú tovarom, preto odstúpenie od zmluvy na ich nákup nie je relevantné. Avšak pri zmiešaných zmluvách, kde ide o nákup kryptoaktíva a aj tovaru či služby, prípadne pri utility tokenoch, je nevyhnutné pristúpiť k dôkladnej analýze aplikácie možnosti odstúpenia od zmluvy,“ dodáva Oliver Göndör.

Subjekt, ktorý podľa slovenského práva poskytuje služby zmenárne virtuálnej meny alebo služby peňaženky virtuálnych mien, musí plniť podmienky zamedzujúce praniu špinavých peňazí.Na to musí vedieť identifikovať klienta, hlásiť a mať možnosť zadržať neobvyklé transakcie a vypracovať rôzne interné dokumenty.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár