Investovanie prostredníctvom kryptomien sa stáva na Slovensku čoraz populárnejšie. Spotrebitelia môžu cez obchodníkov získať meny ako bitcoin, ethereum alebo rôzne altcoiny. Vo svete sa už dnes využíva na investovanie aj NFT (non-fungible token – nezameniteľný token). Ten by sme mohli označiť ako tokenizovaný digitálny reprezentant nejakého aktíva, ktorý je unikátny.

NFT, podobne ako iné kryptoaktíva, už ponúkajú slovenskí obchodníci ako nástroj na obchodovanie, investovanie alebo ako nástroj na speňaženie autorských práv k rôznym umeleckým dielam. Pri obchodovaní s kryptomenami a NFT je však potrebné mať vyriešené kľúčové regulačné problémy a daňové otázky. Medzinárodná advokátska kancelária CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang pripravila informáciu o aktuálnych pravidlách, na ktoré by investori i spotrebitelia pri investovaní do obľúbených nástrojov nemali zabudnúť.

Čakáme na európsku smernicu

Slovenské právo nestanovuje konkrétny regulačný rámec pre vydávanie alebo ťažbu kryptomien alebo minting NFT, pričom ťažba alebo minting nie sú u nás zakázané. „To znamená, že slovenskí podnikatelia môžu v tejto oblasti viac menej voľne podnikať. Napriek tomu slovenské úrady a najmä Národná banka Slovenska odporúčajú, aby spotrebitelia ostali pri tomto druhu investovania ostražití,“ hovorí Oliver Göndör, advokátsky koncipient kancelárie CMS.

Podľa jeho slov sa nedá predpokladať, že by slovenský regulátor chcel v blízkej budúcnosti významne upraviť právne podmienky investovania do kryptomien. Je to z dôvodu, že európske nariadenie MiCA (o trhoch s kryptoaktívami), ktoré má priniesť zásadnú zmenu a stanoviť základné regulatívne požiadavky, je momentálne v legislatívnom procese. Kvôli dlhšie trvajúcim rokovaniam je pravdepodobné, že nariadenie nebude účinné v pôvodne plánovanom termíne, t.j. v prvej polovici budúceho roka 2022.

Podmienky pre obchodníkov

Ak sa fyzická alebo právnická osoba rozhodne stať na Slovensku obchodníkom s kryptomenami, musí získať príslušné živnostenské oprávnenie. Musí tak urobiť pred tým, ako sa chce zapojiť do výmeny kryptomien alebo pred tým, ako začne prevádzkovať služby kryptomenovej peňaženky. Obchodníci by pritom nemali zabúdať ani na všeobecné náležitosti živnostenského oprávnenia, ako spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť či vek nad 18 rokov. Osobitnou požiadavkou je doklad o stredoškolskom vzdelaní, pretože vysvedčenie o ukončení štúdia je predmetom kontroly živnostenského úradu.

Podľa slovenského práva musí subjekt poskytujúci služby výmeny kryptomien a služby kryptomenovej peňaženky splniť aj podmienky zamedzujúce praniu špinavých peňazí. „Otázne ostáva, ako sa regulátor prikloní k pozícii obchodníka s NFT, keďže začali byť populárne až v tomto roku. Príslušná smernica síce pokrýva kryptomeny, ale netýka tej stránky NFT, ktoré nesúvisia s kryptomenami,“ zdôrazňuje Oliver Göndör. Aby obchodník zabránil praniu peňazí, musí vedieť identifikovať klienta, hlásiť neobvyklé transakcie a pripraviť interný dokument o predchádzaní praniu špinavých peňazí. Záväzky sú komplexného charakteru a nemožno ich prehliadať, pričom rastúcu tému kryptomien pozorne sleduje aj Finančná správa.

Právnická osoba s obchodnou činnosťou v kryptomenách môže mať v porovnaní s inými typmi komerčných aktivít problémy s otvorením bankového účtu. Niektoré banky majú totiž internú politiku na overovanie subjektov s obchodnými operáciami v kryptomenách, najmä ak sú vo vlastníctve inej právnickej osoby. Subjekty podnikajúce v oblasti kryptomien sú preto často „nútené“ založiť si bankový účet v krajine EÚ, kde je priaznivejšie právne a regulačné prostredie. „Zakročiť proti takémuto konaniu komerčných bánk by mohla Národná banka Slovenska,“ myslí si Oliver Göndör

Pri prevádzkovaní obchodu s kryptomenami môžu platiť požiadavky ochrany osobných údajov GDPR, a to nielen z dôvodu bežných aktivít subjektu, ale aj z dôvodu charakteru údajov uložených na blockchaine. Preto je dôležité posúdiť zákonný základ činnosti a správne odôvodniť spracovanie a zaznamenávanie informácií o predchádzajúcich vlastníkoch kryptomeny.

Informácie ku kryptomenám a NFT

Produkty a nástroje z kryptomien často pripomínajú cenné papiere alebo rôzne finančné nástroje ako napríklad opcie, futures alebo forwardy. Môže ísť aj o indexy rôznych kryptomien alebo iných aktív. Vzhľadom na súčasnú chýbajúcu reguláciu v EÚ a slovenskú formálnu úpravu môže dôjsť k vydaniu produktu veľmi podobnému cennému papieru alebo investičnému nástroju, avšak z formálno-právneho hľadiska nemusí ísť o investičný nástroj, keďže nebude spadať pod úpravu MiFID 2.

„Vydávanie cenných papierov a investičných nástrojov podlieha prísnej regulácii a podrobnému sprístupneniu informácií o produkte prostredníctvom prospektu. V prípade produktov alebo nástrojov platobných a úžitkových tokenov však podobné prospekty absentujú. Pripravované európske nariadenie by však malo priniesť zmenu, keďže v navrhovanej podobe ustanovuje v určitých prípadoch povinnosť pripraviť a zverejniť tzv. bielu knihu (whitepaper) pripomínajúcu prospekt,“ hovorí Oliver Göndör.

Spotrebitelia majú svoje práva

Pri predaji alebo sprostredkovaní predaja kryptomien je nevyhnutné vziať do úvahy aj všeobecné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa nachádzajúce sa v rôznych zákonoch. Zákaz nekalých obchodných praktík, ako aj nekalých zmluvných podmienok, sa bezpochyby uplatní na zmluvy uzatvárané medzi spotrebiteľom a podnikateľom. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať zákonu o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, prípadne aj zákonu o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Tieto právne normy stanovujú prísne pravidlá okrem iného aj vo vzťahu k informovaniu spotrebiteľa pred uzavretím zmlúv, ako i požiadavky na obsah zmluvy.

Značnú pozornosť je potrebné venovať aj produktu alebo službe poskytovanej spotrebiteľovi, ktorý môže mať možnosť odstúpiť od zmluvy po nákupe kryptomien či NFT alebo produktov na nich založených. „Zákon síce vylučuje možnosť uplatnenia 14 dňovej lehoty na odstúpenie pri tovaroch a službách, ktoré sú závislé od pohybov na trhu, avšak je potrebné sa dôkladne vysporiadať s otázkou, či v prípade krypto alebo NFT búrz ide o trhy, na ktoré myslí regulátor,“ vysvetľuje Oliver Göndör.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár