Inštitúcie Európskej únie sa na začiatku júla dohodli na predbežnej dohode o nariadení, ktoré upraví trh s kryptoaktívami. Nové nariadenie, známe pod skratkou MiCA (Markets in Crypto Assets), prinesie zásadnú zmenu a stanoví základné regulačné požiadavky na trh s kryptoaktívami a s tým súvisiace pravidlá pre poskytovateľov súvisiacich služieb. Zmena bude spočívať aj v tom, že v zásade každý slovenský obchodník s kryptoaktívami bude musieť získať povolenie od Národnej banky Slovenska.

Rôzne krajiny, rôzna pravidlá

Európska komisia predstavila prvý návrh nariadenia o trhoch s kryptoaktívami v septembri 2020. „Návrh bol súčasťou balíka o digitálnych finančných nástrojoch, ktorý v rámci harmonizácie digitálneho financovania a podpory technologických inovácií zahŕňal aj zákon o odolnosti digitálnych operácií a návrh na technológiu distribuovanej účtovnej knihy,“ vysvetľuje Oliver Göndör z medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS. Návrh nového nariadenia MiCA, ktorý bol verejnosti predstavený, je pravdepodobne jeho konečná verzia.

Nové nariadenie má vytvoriť jednotný európsky regulačný rámec pre trh s kryptoaktívami. „Cieľom je nielen chrániť investorov a zachovať finančnú stabilitu, ale umožniť aj inovácie a podporiť atraktívnosť kryptopriemyslu v Európe. Otázny je skutočný budúci efekt na tento trh. Nariadenie upraví proces vydávania kryptoaktív, ako aj dohľad nad emitentami a poskytovateľmi služieb súvisiacich s kryptoaktívami. Pravidlá majú zároveň stanoviť aj nástroje, ktorými sa má zabrániť zneužívaniu trhu,“ dopĺňa Oliver Göndör.

Únia sa rozhodla prijať spoločné pravidlá najmä z dôvodu absencie regulácie v niektorých štátoch a na druhej strane existencie rôznych a nejednotných predpisov pre kryptoaktíva v iných členských štátoch. Napríklad Nemecko už má zákonom upravené obchodovanie s kryptoaktívami, ako aj licenčné regulačné požiadavky na ich úschovu, zatiaľ čo iné členské krajiny ich nemajú alebo ich majú len v obmedzenom rozsahu. To je prípad Slovenska, ktoré obchodovanie s kryptoaktívami upravuje vo viacerých zákonoch, avšak nepriamo. Obchodníci u nás môžu v tejto oblasti viac menej voľne podnikať.

Podľa posledného zverejneného znenia MiCA sa bude vydávanie a ponúkanie kryptoaktív, ako aj určitých služieb kryptoaktív, podriaďovať komplexnému dohľadu. Základom celého procesu podnikania s kryptoaktívami bude licencia potrebná na určité činnosti. Licencia je „pasportovateľná“, teda v prípade cezhraničných služieb nebude potrebné získavať samostatnú licenciu v každom členskom štáte.

Nové pravidlá nepokryjú všetky typy kryptoaktív

Nariadenie MiCA rozdeľuje kryptoaktíva na tri podkategórie a pre každý z nich platia osobitné ustanovenia.

  • Prvou podkategóriou sú e-money tokeny, ktoré majú udržiavať stabilnú hodnotu aktíva naviazaním na oficiálnu menu vydanú centrálnou bankou konkrétnej krajiny. Patria sem tokeny, akými sú USDC, USDT, ktorých hodnota je naviazaná na  americký dolár. Označujú sa ako stabilné, keďže ich hodnota v porovnaní s „klasickými kryptomenami“ ako bitcoin či ethereum menej kolíše.
  • Druhou podkategóriou sú tokeny naviazané na aktíva, ktoré nie sú tokenmi elektronických peňazí a majú stabilnú hodnotu naviazaním na akúkoľvek inú hodnotu alebo právo vrátane ich kombinácie. Ide napríklad o stable coiny, ktoré sú založené na iných kryptoaktívach alebo fyzických aktívach.
  • Treťou podkategóriou sú úžitkové tokeny, ktoré sú určené len na poskytovanie prístupu k tovaru alebo službe dodávanej vydavateľom tohto tokenu. Patria sem teda kryptoaktíva, ktoré fungujú ako poukážka na nákup tovaru alebo služby.

V rámci krytoaktív sú však aj také, ktoré budú vylúčené z rozsahu pôsobnosti nového nariadenia. V návrhu MiCA sa uznáva, že určité kryptoaktíva už podliehajú iným nariadeniam Únie. Znamená to, že sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti nového nariadenia. „Je to preto, že technológia kryptoaktív by nemala byť rozhodujúca pre predpisy, ktorým podliehajú – v súlade s heslom rovnaká činnosť, rovnaké riziká, rovnaké pravidlá. V angličtine je uvedené ako „to same activity, same risk, same rules“, teda aby nik nezískal výhodu tým, že pri výkone rovnakej činnosti nemusí dodržiavať rovnaké pravidlá, ak ju vykonáva novými spôsobmi a prostriedkami,“ hovorí Oliver Göndör. Spoločné pravidlá sa tak nebudú vzťahovať na tokeny vo forme cenných papierov, podielov v podnikoch kolektívneho investovania, emisné kvóty alebo určité derivátové nástroje.

Okrem toho je obmedzená aj vecná pôsobnosť nariadenia. Návrh MiCA vylučuje určité subjekty a osoby, ako napríklad ECB a národné centrálne banky, ak konajú ako menové orgány. To isté platí pre Európsku investičnú banku, Európsky finančný stabilizačný nástroj, Európsky mechanizmus pre stabilitu a verejné medzinárodné organizácie.

Populárne NFT sú mimo nového nariadenia

Dôležitým faktom je, že z pôsobnosti nariadenia MiCA sú vylúčené aj NFT. Vylúčenie sa však vzťahuje len na tie NFT, ktoré sú jedinečné a nie sú zameniteľné s inými kryptoaktívami. „Takéto tokeny si môže vytvoriť napríklad umelec a prostredníctvom nich predávať svoje diela. Aby sa na tento druh kryptoaktíva vzťahovali prijaté pravidlá, musel by umelec spĺňať prísne pravidlá a ekonomicky by sa mu tak neoplatilo,“ vysvetľuje Oliver Göndör.

Nariadenie MiCA bude mať v praxi ďalekosiahle účinky. Aj keď sa teraz dosiahol široký konsenzus o predbežnej verzii, na konečné znenie platné pre celú Úniu si ešte počkáme.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár