S novým rokom sa tradične spájajú zmeny v daňovej legislatívne. Zamestnanci, ale aj ich zamestnávatelia by sa už čoskoro mali pripraviť na novinky, ktoré prináša navrhovaná zmena zákona o dani z príjmov. Vybrali sme tie najdôležitejšie.

Podstatnou zmenou je vymedzenie presného okruhu fyzických osôb, na ktoré sa vzťahuje slovenské normy v oblasti dane z príjmu. Podľa dnes platného zákona sú fyzické osoby považované za daňových rezidentov, ak sa na Slovensku zdržujú najmenej 183 dní v kalendárnom roku. Do tejto doby sa zahŕňa aj taký deň, ktorý daňovník čiastočne strávi na území Slovenska. „Existuje však výnimka, ktorá hovorí, že takéto obdobie sa nevzťahuje na osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko denne alebo v dohodnutých časových intervaloch z dôvodu výkonu svojej práce,“ vysvetľuje Peter Bobčík, manažér a daňový poradca spoločnosti EY.

Novela, ktorú pripravila slovenská vláda, však túto výnimku ruší. Znamená to, že zamestnanci, ktorí k nám dochádzajú denne a ktorí u nás strávia v dôsledku výkonu pracovných činností viac ako 183 dní, by mohli byť z hľadiska slovenskej daňovej legislatívy považovaní za slovenských daňových rezidentov. Ich celosvetové príjmy by tak mohli zdaňované na Slovensku.

Novela ruší viaceré oslobodenia od dane

Nové znenie zákona ruší oslobodenie príspevku na rekreáciu a príspevku na športovú činnosť dieťaťa od dane, ktoré zamestnancom poskytuje ich zamestnávateľ. Po novom by sa takéto príspevky považovali za zdaniteľný príjem a budú sa z nich platiť sociálne a zdravotné odvody. Zmena by sa však nemala týkať príspevkov poskytnutých do 31. decembra tohto roku.

Novelou sa ruší aj oslobodenie peňažných plnení poskytovaných zamestnávateľom pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Ide o tzv. 13. a 14. platy. Ak ich však zamestnávateľ vyplatí ešte tento rok a splní podmienky dané zákonom, oslobodenie stále platí.

Navrhovaným znením novely by sa mala od roku 2021 zrušiť aj nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Jej hodnota závisí od výšky preukázateľne vynaložených výdavkov počas kúpeľnej starostlivosti. Podľa novely výdavky na kúpeľnú starostlivosť vynaložené v roku 2021 je možné uplatniť za zdaňovacie obdobie roka 2020, ak sa kúpeľná starostlivosť začala ešte v roku 2020 a sú splnené ďalšie podmienky stanovené v zákone.

Vyšší daňový bonus na dieťa

Štát na jednej strane ruší viacero doterajších daňových úľav, ale na druhej strane umožní najmä pracujúcim rodičom uplatniť si nové zvýhodnenia. „Novela zákona rozširuje daňový bonus na dieťa na dvojnásobok za každý kalendárny mesiac, kým jeho nezaopatrené dieťa nedosiahne vek 15 rokov. Dnes platí, že takýto bonus si si môže daňovník uplatniť len na dieťa mladšie ako šesť rokov,“ vysvetľuje Peter Bobčík. Po dosiahnutí 15. roku dieťaťa už daňovník môže uplatňovať len základnú sadzbu daňového bonusu.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár