Podľa prieskumov nájdeme v priemernej českej nádobe na zmesový komunálny odpad takmer tretinu bioodpadu, ktorý končí na skládke, a to úplne zbytočne. Bioodpad je totiž cenná surovina, ktorá sa dá zrecyklovať a zhodnotiť. Svoje o tom vedia v českom meste Teplice v Ústeckom kraji, v ktorom vlani v apríli začali s pilotným projektom zberu kuchynských odpadov napriek tomu, že česká legislatíva počíta s jeho povinným triedením až od roku 2023. Vďaka iniciatíve samosprávy sú Teplice len druhým českým mestom, ktoré s týmto zberom začalo. Ako prvé tak urobilo vo vybraných mestských častiach hlavné mesto Praha.

Mesto zaviedlo triedenie bioodpadu zo záhrad a verejných priestranstiev už pred rokmi a zaobstarali občanom nádoby na bioodpad, ktoré využívali najmä rodinné domy. Nádoby stáli aj na sídlisku, ale neboli rozmiestnené plošne. Rovnako ako v iných mestách sa tento systém neosvedčil kvôli anonymite, nezáujmu a neinformovanosti. Mesto preto zmenilo prístup a na jar minulého roku spustilo pilotný projekt, do ktorého sa zapojili domácnosti v bytových domoch v rôznych častiach mesta. „Každá domácnosť bola vybavená špeciálnymi košíkmi a vrecúškami, ktoré pri bežnom používaní stačia na celý rok,“ povedala pre český denník Právo vedúca odboru životného prostredia teplického magistrátu Dagmar Teuschelová.

Skvelé výsledky za pár mesiacov

Pred spustením zberu začali v meste s kampaňou, ktorá rôznymi formami šírila osvetu o triedení odpadu. Veľký úspech mala spolupráca s miestnym futbalovým klubom. Dôležitá bola aj prvá fyzická analýza odpadov, ktorá odhalila, aký odpad obyvatelia Teplíc vyhadzujú a ako dôsledne ho triedia. „Pred spustením projektu dostala každá domácnosť aj brožúru o triedení a kľúč k exteriérovej nádobe, ktorú majú spoločnú so susedmi. Tá stojí pred domom a občania do nej vhadzujú kuchynský odpad aj s kompostovateľnými vrecúškami, pretože tie sa vďaka svojim vlastnostiam v komposte rozložia,“ hovorí o začiatkoch projektu Robin Dufek, riaditeľ spoločnosti JRK Česká republika, ktorá pilotný projekt pre Teplice navrhla a realizuje.

zdroj: menejodpadu.sk

Za pol roka fungovania systému sa v Tepliciach podarilo zrealizovať 28 zvozov kuchynského dopadu, počas ktorých sa vyzbieralo takmer deväť ton odpadu. Ten potom putoval na miestnu kompostáreň. Jeho spracovaním vzniká prírodné hnojivo, ktoré môže využiť mesto pri údržbe zelene alebo občania na záhradách. Pilotný projekt zberu kuchynského odpadu potrvá v Tepliciach až do konca marca tohto roku. Výsledky ale ukazujú, že kvalita vytriedeného kuchynského odpadu je vysoká a to aj vďaka informovanosti občanov. Pri odovzdávaní nádob pre domácnosti zohrali pozitívnu úlohu aj osobné stretnutia so zástupcami bytových družstiev a dôkladné vysvetlenie, prečo je potrebné kuchynský odpad z domácností triediť. „Pretože sme v pilotnom projekte dosiahli skvelé výsledky, na konci marca urobíme ďalšiu fyzickú analýzu odpadu a od apríla trojnásobne rozšírime zber kuchynského odpadu,“ hovorí Robin Dufek. Celkovo sa tak do triedenia bude môcť zapojiť až tisíc domácností.

Poplatky za odpady v Čechách porastú

Pri súčasnom tempe triedenia klesne za rok priemerná produkcia zmesového komunálneho odpadu v Tepliciach o viac ako tridsať kilogramov na občana. Vďaka zavedeniu triedenia kuchynského odpadu a aktivite občanov tak dokáže mesto ušetriť peniaze zo svojho rozpočtu. „Rovnako ako na Slovensku, aj v Českej republike silnie tlak štátu na zvyšovanie limitov na uloženie odpadov na skládky, ako aj na poplatky za jeho uloženie. Ak samosprávy nechcú platiť viac, resp. ak má byť nárast poplatkov miernejší, musia dôsledne triediť a na skládku vyviezť čo najmenej odpadu,“ vysvetľuje Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk.

Skládkové limity a návrh poplatkov za uskladnenie odpadu v ČR

Zdroj: menejodpadu.sk

V súčasnosti platí mesto za každú tonu zmesového komunálneho a veľkoobjemového odpadu uloženého na skládke päťsto korún. Českí zákonodarcovia však prijali novú legislatívu, ktorá nastavuje tzv. skládkovacie limity. Za minulý rok bol limit na jedného občana 200 kilogramov. Ak ho česká samospráva vlani prekročila, za každú tonu musela zaplatiť 800 českých korún navyše (približne 34 eur). V budúcnosti budú tieto limity ešte prísnejšie a poplatky za uloženie odpadu vyrastú až na 1850 korún (približne 79 eur) za tonu.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár