Európska únia zverejnila návrh nových pravidiel týkajúcich sa zverejňovania nefinančných informácií o firmách. Očakáva sa, že smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov prijmú všetky členské krajiny do svojich právnych poriadkov do konca budúceho roka. Zmeny pri zverejňovaní firemných informácií sa v Únii dotkne približne 49-tisíc spoločností. Na Slovensku sa na nové pravidlá musí pripraviť asi 700 firiem.

Na jar tohto roku zverejnila Európska komisia návrh smernice o vykazovaní udržateľnosti podnikov, ktorou sa zmení a doplní existujúci právny rámec o zverejňovaní nefinančných informácií. Zmena súvisí s dodržiavaním Európskej zelenej dohody, ktorá predstavuje súbor politických opatrení zameraných na boj proti klimatickej kríze. Únia by tak mala do roku 2050 prejsť na moderné, konkurencieschopné a efektívne hospodárstvo využívajúce zdroje bez emisií skleníkových plynov.

„Smernica je súčasťou väčšieho balíka zavádzania trvalo udržateľných financií, ktorý pomáha nasmerovať súkromné investície do transformácie Európy na klimaticky neutrálne hospodárstvo,“ hovorí Marek Mikolaj, Associate partner a líder oddelenia účtovného a finančného poradenstva. Balík trvalo udržateľných financií obsahuje tzv. taxonómiu EÚ, ktorá definuje hospodárske činnosti, ktoré najviac prispievajú k plneniu environmentálnych cieľov.

Cieľom nových pravidiel je zaistiť, aby spoločnosti zverejňovali informácie o relevantných rizikách a príležitostiach súvisiacich s udržateľnosťou, ako aj o ich vplyvoch na ľudí a životné prostredie. Zverejnené informácie majú byť porovnateľné, správne a ľahko prístupné pre používateľov prostredníctvom digitálnych technológií. Zverejňovať budú napríklad viac informácií o svojich obchodných modeloch, stratégiách a dodávateľských reťazcoch. Údaje, ktoré firmy poskytnú, budú investori porovnávať s podobnými spoločnosťami s cieľom nasmerovať finančné toky na preukázateľne udržateľné investície.

Nové pravidlá pre tisícky firiem

Smernica o vykazovaní udržateľnosti predstavuje zásadný posun v oblasti podnikového vykazovania, ktorý má ďalekosiahle dôsledky pre podniky na individuálnej báze, ako aj pre budúcnosť podávania správ o udržateľnosti. Spoločnosti, regulačné orgány, tvorcovia štandardov a audítori budú musieť venovať značný čas a zdroje príprave na zavedenie smernice v časovom horizonte kratšom ako dva roky.

Spoločnosti budú musieť zvážiť, ako identifikujú a zhromaždia informácie súvisiace s udržateľnosťou, ako zvládajú environmentálne, sociálne a spoločenské riziká, či ako si vypracujú príslušné politiky a stanovia si ciele. „Očakáva sa, že informácie o udržateľnosti bude musieť naprieč Európou zverejňovať približne 49-tisíc spoločností v porovnaní s 11 600 spoločnosťami v súčasnosti. Ak sme sa pozreli na údaje za Slovensko, novým pravidlami sa bude musieť riadiť takmer 700 firiem,“ hovorí Marek Mikolaj. Napriek tomu, že cieľom návrhu je spoločnostiam znížiť zbytočné náklady na vykazovanie správ o udržateľnosti, odhaduje sa, že zostavovateľom vzniknú značné jednorazové náklady a tiež pravidelné ročné náklady na dosiahnutie súladu so smernicou.

Tri skupiny spoločností

Rozsah pôsobnosti navrhovanej smernice sa rozšíri tak, aby sa vzťahoval na širšie spektrum subjektov. V prvom rade sa bude týka spoločností kótovaných na regulovaných trhoch Únie s výnimkou mikropodnikov.  Napriek tomu, že malé a stredné podniky budú spadať do rozsahu pôsobnosti, budú mať predĺžený čas na splnenie vykazovacej povinnosti až do 1. januára 2026.

Druhú skupinu tvoria tzv. veľké podniky, ktoré sú buď spoločnosťou z Európskej únie alebo sú dcérskou spoločnosťou pôsobiacou v Únii, ale materská firma pochádza mimo Únie. Veľký podnik pritom podľa európskych pravidiel spĺňa dve z troch kritérií:

  • má čistý obrat viac ako 40 mil. eur,
  • celková bilančná suma je vyššia ako 20 mil. eur,
  • má viac ako 250 zamestnancov.

Ako tretia kategória sa nová smernica bude vzťahovať na poisťovne a úverové inštitúcie, či banky bez ohľadu na ich právnu formu.

Existujú tiež výnimky z uplatňovania smernice. Dcérska spoločnosť bude oslobodená, ak ju materská spoločnosť zahrnie do svojej správy, ktorá je v súlade so smernicou. Mikropodniky a nekótované malé a stredné podniky do rozsahu pôsobnosti nepatria, ale môžu uplatňovať smernicu na dobrovoľnom základe.

Očakáva sa, že 27 členských štátov prenesie  novú smernicu do svojho vnútroštátneho práva do 31. decembra 2022. V dôsledku toho budú spoločnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice, musieť dodržiavať zmenené a doplnené pravidlá pre fiškálne roky začínajúce sa 1. januára 2023. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tie nebudú musieť začať podávať správy v súlade so smernicou skôr ako tri roky od jej uplatňovania, to znamená od 1. januára 2026.

Viac informácií o novej smernici a pravidlách zverejňovania firemných údajov nájdete na www.ey.com/sk.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár