Poradenská spoločnosť EY identifikovala počas júna viac ako tisíc zelených projektov, ktoré majú potenciál pomôcť Európe pri obnove a zotavení ekonomiky a hospodárskeho prepadu spôsobeného vypuknutím pandémie COVID-19. Zozbierané projekty si vyžiadajú investície z verejných a súkromných zdrojov v celkovej hodnote viac ako 200 miliárd eur. Slovenské projekty by sa mohli stať súčasťou plánu obnovy našej ekonomiky, ktoré bude schvaľovať Európska komisia.

Všetky členské krajiny hľadajú riešenia, ako pomôcť firmám a spustiť reštart ekonomiky. Ak vlády nezačnú s prijímaním podporných opatrení a nezastavia negatívne dopady existujúcich reštrikcií, môže pokračovať prepad ekonomiky EÚ. Len na tento rok predpovedá Európska komisia pokles HDP všetkých členov Únie o 8,3 percenta a návrat do predkrízových čísiel môže trvať aj dva roky.

Ekologické projekty pre zelené ekonomiku

Štúdiu, ktorú EY realizovalo v spolupráci s Európskou nadáciou pre klímu naprieč celou Európskou úniou, mala za cieľ identifikovať investičné príležitosti pripravené na realizáciu v najbližších dvoch rokoch. Tie môžu viesť k zvýšeniu zamestnanosti a zároveň môžu podporovať prechod na bezuhlíkové hospodárstvo.

„Približne tretina projektov, ktoré sme v prieskume trhu identifikovali na celoeurópskej úrovni, sú projekty vyvíjané pre malé a stredné podniky a startupy a to naprieč všetkými sektormi. Projekty dokážu spoločne podporiť vznik viac ako dvoch miliónov pracovných miest,“ hovorí Marián Bíž, vedúci partner spoločnosti EY na Slovensku.

Analýza ukazuje, že krajiny Únie majú k dispozícií významný objem zelených projektov, ktoré sú pripravené na realizáciu. EY zmapovalo približne 10 percent z celkového objemu existujúcich projektov. Samotný objem projektov tak môže na celoeurópskej úrovni dosahovať až 1 bilión eur.

Projekty za 2,5 miliardy eur pre našu ekonomiku

Slovensko malo v rámci zoznamu tretí najvyšší počet projektov na milión obyvateľov. EY zozbieralo celkovo 44 investičných príležitostí v sektoroch energetiky, dopravy, priemyslu, prevádzky budov a využívania pôdy.

„Ich hodnota je 2,5 miliardy eur a najväčší potenciál zelenej obnovy sme identifikovali v sektore priemyslu a energetiky. Zozbierané projekty pritom predstavujú iba zlomok z existujúcich investícií s potenciálom dekarbonizácie vybraných sektorov ekonomiky,“ dopĺňa Marián Bíž.

Z celkového objemu si 15 projektov vyžaduje investície v rozmedzí 1 až 5 miliónov eur a  11 projektov je s investičnými potrebami od 20 do 60 miliónov eur. Existuje tiež niekoľko projektov s investičnými požiadavkami nad 150 miliónov eur, ktoré sú zamerané najmä na rozvoj vodíkovej dopravy a energetiky. Príkladom identifikovaných projektov na úrovni verejnej správy sú projekty jednotlivých samosprávnych krajov – napríklad zatepľovanie, zvyšovanie energetickej účinnosti, modernizácia verejných budov vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a obcí v odhadovanej výške 60 mil. eur.

Pre veľkú časť projektov, ktoré EY na Slovensku identifikovalo, predstavuje jednu z hlavných bariér existujúci stav regulácie a komplexnosť a časová náročnosť administratívnych procesov. Výsledky prieskumu boli spolu so zoznamom projektov prezentované národným autoritám, ktoré sa podieľajú na príprave slovenského plánu obnovy.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár