Od začiatku júna platí na Slovensku nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Hoci je tento zákon na prvý pohľad iba bežnou implementáciou európskej legislatívy, v skutočnosti prináša na Slovensku niektoré pozoruhodné zmeny podnikateľského prostredia. Ide najmä o sankcie za obmedzovanie hospodárskej súťaže a o definíciu pojmu „podnikateľ/podnik“, ktorý je ústredným prvkom práva hospodárskej súťaže.

Kľúčové zmeny nového zákona

Nové znenie zosúlaďuje definíciu „podnikateľ“ s právom Európskej únie, keď sa pod ním rozumie „subjekt vykonávajúci hospodársku súťaž“ bez ohľadu na konkrétnu právu formu. Pod pojem podnikateľ tak môžeme teraz zahrnúť niekoľko spoločností, ktoré spoločne a nerozdielne zdieľajú zodpovednosť.

„Po novom sa teda pokuta za porušenie zákona o hospodárskej súťaži nebude počítať ako percento z obratu jednej právnickej osoby, ale z obratu všetkých subjektov, ktoré sú za porušenie zodpovedné spoločne a nerozdielne ako súčasť jedného podnikateľa,“ vysvetľuje Zuzana Nikodémová, advokátka CMS Slovensko. Okrem toho už platí, že zodpovednosť za porušenia prechádza na ekonomického nástupcu, ktorý pokračuje v obchodnej činnosti svojho predchodcu.

Čiastočne sa zmenilo aj ukladanie pokút za správanie v rozpore s hospodárskou súťažou. Protimonopolný úrad SR bude môcť ukladať pokuty za každé jedno porušenie hospodárskej súťaže až do výšky 10 percent celosvetového obratu nielen samotného subjektu, ale v prípade združenia z obratu združenia a aj jeho členských spoločností pôsobiacich na trhu, ktorého sa porušenie týka. Okrem toho, ak by združenie nebolo schopné pokutu zaplatiť, musí požiadať o príspevky svojich členov.

Podstatná zmena sa v novom zákone týka odstránenia osobitných kritérií pre oznámenie koncentrácie v prípade vytvorenia spoločného podniku. „Tým sa eliminujú prípady, keď koncentrácia bola pod kontrolou slovenského úradu, hoci spoločný podnik nepôsobil na Slovensku, ale na druhej strane spĺňal kritérium obratu,“ hovorí Zuzana Nikodémová.

Posilnené právomoci a nezávislosť

S cieľom uzákoniť európske požiadavky prišlo aj k posilneniu právomocí slovenského protimonopolného úradu. Okrem finančných sankcií tak získal ďalšie nástroje na presadzovanie práva hospodárskej súťaže. Ak existuje odôvodnený predpoklad o existencii kartelu alebo zneužívaní dominantného postavenia a riziko vážneho alebo nenapraviteľného narušenia súťaže, môže úrad vydať dočasné opatrenie.

„Podobná možnosť je aj v súvislosti s koncentráciami, keď má úrad zabezpečiť účinnú hospodársku súťaž a predčasný výkon práv a povinností, resp. ich výkon v rozpore so zákonom by mohol ovplyvniť podmienky účinnej súťaže,“ hovorí Zuzana Nikodémová.

Podľa nového zákona musí protimonopolný úrad vydať rozhodnutie do troch rokov od začatia konania, pokiaľ nie je konkrétne uvedené inak. Ide o výrazne dlhšie obdobie, lebo doteraz tak úrad musel urobiť do šiestich mesiacov s možnosťou predĺženia o 24 mesiacov. Skrátená lehota troch mesiacov sa uplatňuje na rozhodnutie Rady Protimonopolného úradu, ako druhostupňového orgánu, o rozklade proti dočasnému opatreniu, ktorá plynie odo dňa doručenia administratívneho spisu. Okrem toho sa predĺžila premlčacia lehota na ukladanie pokút a penále úradom na desať rokov odo dňa porušenia oproti pôvodnému osemročnému obdobiu. „Dosiahnutie účinnejšieho presadzovania hospodárskej súťaže v budúcnosti však bude do značnej miery závisieť od toho, ako sa budú skutočne uplatňovať v praxi. Pretože niektoré jeho nástroje, ako napríklad predbežné opatrenia a penále, existovali v minulosti bez toho, aby priniesli očakávané výsledky,“ uzatvára Zuzana Nikodémová

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár