Začiatok školského prináša zmenu v živote každého študenta. Ide aj o študentov stredných a vysokých škôl. S novým školským rokom im vyplývajú mnohé povinnosti spojené so zdravotným poistením. Prerušujete štúdium, idete na výmenný pobyt Erasmus do zahraničia? V článku nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ktoré študenti smerujú Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

PRE STREDOŠKOLÁKOV

Ukončil som strednú školu a po prázdninách budem pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Aké mám oznamovacie povinnosti?

Za absolventov strednej školy platí štát poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom ukončili stredoškolské štúdium. Ak absolvent strednej školy pokračuje v štúdiu na vysokej škole, zostáva aj naďalej poistencom štátu, t. j. nevzniká mu žiadna povinnosť vo vzťahu k zdravotnej poisťovni.

Aké mám povinnosti, ak po ukončení strednej školy nebudem pokračovať v štúdiu na vysokej škole?

Ak absolvent strednej školy nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, nezamestná sa alebo nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. V takom prípade platí za neho zdravotné poistenie štát. Ak tak neurobí a neodíde ani do zahraničia (kde bude zdravotne poistený), musí sa najneskôr do 8. októbra 2018 prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ zdravotného poistenia, t. j. začať si od1. septembra 2018 poistné hradiť sám.

Ukončil som strednú školu, podal som si prihlášku na VŠ, ale ešte stále neviem, či budem prijatý. Mám si zatiaľ platiť poistné sám?

Poistencami štátu sú absolventi stredných škôl do 31. augusta príslušného kalendárneho roka. Poistné si teda v tomto období nemusíte platiť sám.

Ukončil som strednú školu a budem študovať na VŠ v zahraničí, aké mám povinnosti?

Ak sa chystáte na vysokú školu v niektorej z krajín EÚ, EHS alebo vo Švajčiarsku, na ktorej je štúdium rovnocenné s vysokoškolským štúdiom v SR, zdravotné poistenie bude za vás platiť štát. Odporúčame vám preto do pozornosti zoznam akreditovaných vysokých škôlv štáte pôvodu, na ktorých sa štúdium považuje za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie.

V prípade, že budete navštevovať vzdelávaciu inštitúciu, ktorá sa v uvedenom zozname nenachádza, je potrebné, aby ste zdravotnej poisťovni doručili doklad o ekvivalencii štúdia (vydáva ho Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na základe  žiadosti o posúdenie štúdia) a potvrdenie o návšteve školy. Okrem ekvivalencie bude zdravotná poisťovňa skúmať aj ďalšie podmienky vyplývajúce zo zákona (napr. vek do 30 rokov, či ide o denné štúdium a pod.).

Skončil som strednú školu a idem pracovať do zahraničia. Čo z toho pre mňa vyplýva?

Ak ste sa rozhodli po skončení strednej školy odísť pracovať do zahraničia, zdravotné odvody si budeme platiť tam, kde ste ekonomicky aktívny. To znamená, že sa musíte prihlásiť do miestneho systému zdravotného poistenia, a zároveň sa do 8 dní od vzniku povinnosti zdravotného poistenia odhlásiť z VšZP.

Po maturite ma neprijali na vysokú školu. Rozhodol som sa preto, že si založím živnosť. Mám povinnosť oznámiť to zdravotnej poisťovni?

Ak si založíte živnosť, vznik oprávnenia oznámi poisťovni Živnostenský úrad. Ak pôjdete pracovať na dohodu, napríklad na autorskú zmluvu, treba to oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní.

Ukončil som strednú školu a pokračujem v nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu, je súvisle za mňa platiteľom poistného štát?

V tomto prípade zostávate poistencom štátu, ak sa po ukončení štúdia na strednej škole nezamestnáte alebo nezačnete podnikať.

Nezložil som maturitnú skúšku a opravný termín mám v septembri. Ako to bude s mojím poistením? Dokedy ho bude za mňa platiť štát?

Ak ste maturitnú skúšku nevykonali v určenom termíne a bola vám povolená opravná skúška, poistné bude za vás platiť štát do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené.

Prerušil som štúdium na strednej škole (nie zo zdravotných dôvodov), mám oznamovaciu povinnosť? Dokedy som považovaný za študenta?

V období, v ktorom ste z iných ako zdravotných dôvodov prerušili štúdium, sa za študenta nepovažujete. Máte teda povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného.

Som 18-ročná študentka strednej školy s individuálnym študijným plánom (nie je to považované ani za denné, ani externé štúdium a dokončila som už povinnú školskú dochádzku. Je za mňa platiteľom poisteného štát?

Individuálne vzdelávanie sa povoľuje vo výnimočných prípadoch, ktoré je potrebné dokladovať zdravotnej poisťovni. Ak spĺňate všetky podmienky vyplývajúce zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ( § 9 ods. 1.), poistné platí za vás štát.

Znenie § 9 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení:

(1) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa

  1. do skončenia povinnej školskej dochádzky,
  2. po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.

Ak by ste sa počas individuálneho vzdelávania zamestnali, prestávate byť poistenkou štátu.

Mám 17 rokov a rozhodol som sa ukončiť štúdium na strednej škole. Bude za mňa naďalej platiteľom poistného štát?

V prípade prerušenia štúdia z iných ako zdravotných dôvodov štát prestane za vás platiť poistné z titulu nezaopatreného dieťaťa. Je potrebné, aby ste zdravotnej poisťovni oznámili iného platiteľa poistného.

Som absolventka vyššieho odborného vzdelania na strednej odbornej škole, zaujímalo by ma, či počas letných prázdnin som stále vedená ako študent?

Status študenta nie je možné v tomto prípade počas letných prázdnin ponechať. Študentom ste prestali byť dňom ukončenia štúdia.

PRE VYSOKOŠKOLÁKOV

Odkedy začína platiť za študenta poistné štát, ak sa zápis na VŠ uskutoční ešte pred začatím akademického roka?

Poistencom štátu sa stávate dňom zápisu na vysokú školu.

Ukončil som prvý stupeň vysokoškolského štúdia a po prázdninách pokračujem v štúdiu na druhom stupni.  Počas prázdnin bude za mňa poistné platiť štát?

Ak po skončení 1. stupňa (Bc.) pokračujete vo vysokoškolskom štúdiu, štát za vás zaplatí poistné aj počas prázdnin. To isté platí aj pre absolventov vysokoškolského štúdia 2. stupňa (napr. Mgr., Ing.), ktorí v tom istom roku začnú dennou formou doktorandské štúdium.

Ukončil som vysokú školu, dokedy som považovaný za študenta?

Status študenta strácate v deň, ktorý nasleduje po dni vykonania  štátnej záverečnej skúšky. Nie teda až po promócii, keď si prevezmete diplom.

Je potrebné zdokladovať štúdium každý rok (prechod z jedného ročníka do druhého)?

Potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné predkladať každý rok ak študujete bez prerušenia na vysokej škole v Slovenskej republike. Túto informáciu oznamuje elektronicky zdravotnej poisťovni Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Neurobil som štátnu záverečnú skúšku (Bc.) a prvý stupeň vysokoškolského štúdia si zopakujem. Aké sú moje povinnosti, bude za mňa platiť poistné štát aj v medziobdobí?

V tomto prípade hovoríme o vylúčení zo štúdia na vysokej škole. Dňom vylúčenia zo štúdia na vysokej škole strácate status študenta, a teda prestávate byť poistencom štátu. Zo zákona vám  vyplýva oznamovacia  povinnosť do 8 dní nahlásiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného.

Ukončil som vysokoškolské štúdium 2. stupňa a opäť idem študovať na inú VŠ. Je za mňa v období prázdnin platiteľom poistného štát?

V období do nástupu na ďalšiu vysokú školu štát neplatí poistné za študentov, ktorí už jedno vysokoškolské štúdium 2. stupňa ukončili.

Ukončil som vysokoškolské štúdium 2. stupňa a opäť idem študovať na strednú školu. Je za mňa počas prázdnin platiteľom poistného  štát?

V tomto prípade nie ste počas prázdnin poistencom štátu.

Ukončil som 2. stupeň vysokoškolského štúdia a ďalej ma čakápostgraduálne alebo rigorózne štúdium. Bude za mňa aj naďalej platiteľom poistného štát? Aké mám povinnosti?

Nie, v tomto prípade nebude za vás platiť poistné štát. Štát je podľa zákona platiteľom poistného za študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak jeho celková dĺžka neprekročí štandardnú dĺžku štúdia stanovenú pre doktorandský študijný program v dennej forme, študent už v minulosti nezískal  vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a nedovŕšil 30 rokov.

Študujem na VŠ v zahraničí mimo EÚ, môžem zostať poistený v SR?

Na poskytnutie kvalifikovanej odpovede je potrebné doručiť do zdravotnej poisťovne doklad o ekvivalencii štúdia (vydáva ho Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na základe  podanej žiadosti o posúdenie štúdia), potvrdenie o návšteve školy a, samozrejme, vyžaduje sa aj splnenie iných zákonom stanovených podmienok, napr. vek do 30 rokov, denná forma štúdia a pod.

Idem študovať do zahraničia v programe Erasmus. Aké mám povinnosti?

Ak chcete byť naďalej považovaný za poistenca štátu, platí to, čo sme uviedli v odpovedi na predchádzajúcu otázku.

Študujem na vysokej škole v zahraničí a zároveň som si tam našiel aj prácu. Čo z toho pre mňa vyplýva?

Ak v zahraničí popri štúdiu v niektorej z krajín EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku začnete pracovať, máte povinnosť prihlásiť sa do miestneho systému zdravotného poistenia, a zároveň do 8 dní od vzniku povinnosti zdravotného poistenia sa odhlásiť z VšZP.

Nezložil som v riadnom termíne štátnu záverečnú skúšku (Mgr.) a čaká ma opravná. Dokedy sompovažovaný za poistenca štátu?

Poistencom štátu ste do 31. augusta príslušného kalendárneho roka. Do tohto termínu si teda poistné nemusíte platiť za predpokladu, že študujete v dennej forme. Ak do 31. augusta úspešne absolvujete štátnu záverečnú skúšku, prestanete byť študentom v deň nasledujúci po dni vykonania štátnej záverečnej skúšky. Ak neabsolvujete úspešne štátnu záverečnú skúšku v opravnom termíne do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, strácate status študenta.

Prerušujem vysokoškolské štúdium zo zdravotných dôvodov. Aké doklady mám predložiť, aby som bol považovaný za poistenca štátu?

Za nezaopatrené dieťa sa považuje aj osoba po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26. roku veku, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopná sa sústavne pripravovať na povolanie, alebo je neschopná vykonávať zárobkovú činnosť. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je choroba a stav v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy majú trvať alebo trvajú dlhšie ako jeden rok a ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť. V tomto prípade je potrebné doručiť zdravotnej poisťovni potvrdenie školy o prerušení štúdia zo zdravotných dôvodov.

Budem študovať kombinovanou formou štúdia, ako bude posudzované moje poistenie?

Ak sa chystáte študovať na vysokej škole v inej ako dennej forme, musíte počítať s tým, že štát nebude za vás platiť poistné.

Mám 22 rokov a prijali ma na celoživotné vzdelávanie na lekársku fakultu v zahraničí. Môžem byť naďalej poistená v SR ako študentka?

Potvrdenie o prijatí na takúto formu VŠ štúdia je na uznanie kategórie poistenca štátu nepostačuje. Celoživotné vzdelávanie podľa zákona č. 568/2009 Z. z. zahŕňa všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, schopnosti a pod. Osoba, ktorá sa zúčastňuje na celoživotnom vzdelávaní, sa nepovažuje za študenta v zmysle zákona o vysokých školách. Celoživotné vzdelávanie už svojou definíciou v zákone jednoznačne nezodpovedá definícii denného vysokoškolského štúdia 1. alebo 2. stupňa. Status študenta nie je preto možné v tomto prípade ponechať.

Idem na 3 roky študovať do Kanady, mám doklad o ekvivalencii štúdia. Môžem ostať poistený v SR ako študent?

Odporúčame vyžiadať si z vysokej školy v zahraničí potvrdenie o štúdiu, ktoré  je potrebné doručiť zdravotnej poisťovni aj s dokladom o ekvivalencii štúdia.  Na priznanie statusu študenta však musíte spĺňať aj  ďalšie zákonom stanovené podmienky, napr. vek do 30 rokov, denná forma štúdia a pod.

PRE DOKTORANDOV

Ukončil som 2. stupeň vysokoškolského štúdia a pokračujem ďalej v štúdiu ako doktorand. Je súvisle za mňa platiteľom poistného štát?

Za absolventov vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorí pokračujú a zapíšu sa v tom istom roku na denné doktorandské štúdium, hradí štát poistné aj v období prázdnin. Platí to, čo sme uviedli v predchádzajúcej otázke. Za poistenca štátu sa považuje účastník denného doktorandského študijného programu, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme, doktorand už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a nedovŕšil vek 30 rokov.

Ako doktorand som prekročil štandardnú dĺžku štúdia, dokedy som poistencom štátu?

Štát za vás odvádza poistné na verejné zdravotné postenie ak spĺňate tieto podmienky:

  • študujete doktorandský študijný program v dennej forme,
  • celková dĺžka vášho štúdia neprekročila štandard stanovený pre doktorandský študijný program v dennej forme,
  • už predtým ste nezískali vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
  • nedovŕšili ste vek 30 rokov.

Ak študent doktorandského štúdia niektorú z uvedených podmienok nespĺňa, nepovažuje sa na účel zdravotného poistenia za osobu, za ktorú poistné platí štát.V takomto prípade je poistenec povinný platiť si poistné sám ako samoplatiteľ, ak nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo osobou, za ktorú štát hradí poistné z iného dôvodu.

 

Som účastníkom doktorandského štúdia a dovŕšil som vek 30 rokov. Dokedy som poistencom štátu?

Platí to, čo sme uviedli v odpovedi na predchádzajúcu otázku.

Chystám sa na doktorandské štúdium do zahraničia. Aké mám povinnosti?

Do zdravotnej poisťovne je potrebné doručiť doklad o ekvivalencii štúdia, ktorý vydáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na základe  podanej žiadosti o posúdenie štúdia, a potvrdenie o návšteve školy. Na to, aby za vás mohol platiť poistné štát, sa vyžaduje aj splnenie ďalších zákonom stanovených podmienok, o ktorých sme sa už podrobne zmienili.

Ukončil som doktorandské štúdium a idem študovať na ďalšiu VŠ, ako to bude s mojím poistením?

V tomto prípade štát nie je platiteľom poistného. Podrobnejšiu odpoveď na vašu otázku obsahuje § 11 ods. 7 písm. t., zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorý vám odporúčame do pozornosti.

,
Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár