Obec Ľubica neďaleko Kežmarku už dlhodobo realizuje kroky, vďaka ktorým jej obyvatelia každoročne znižujú množstvo odpadu smerujúceho na skládky. Pred štyrmi rokmi si dala samospráva vypracovať analýzu odpadu, ktorá ukázala, že až 60 % vyhodeného odpadu tvorí bioodpad. Všetky domácnosti preto dostali kompostéry a obyvatelia absolvovali aj školenie. Obec tým chcela zabezpečiť, aby sa do novej aktivity zapojila väčšina domácností a aby ľudia vedeli správne kompostovať.

Menej odpadu vyvezeného na skládku

Nainštalovanie QR kódu na nádobu
zdroj: menejodpadu.sk

Od začiatku tohto roka začali v Ľubici s evidenciou komunálneho odpadu s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu mieru triedenia. Platí totiž, že čím vyššie vytriedenie, tým nižšie môžu byť poplatky za odvoz. Ďalším dôvodom spustenia nového systému bolo zníženie množstva skládkovaného odpadu. Najprv však museli spresniť zoznam obyvateľov vo všetkých domácnostiach, ako aj zistiť počet a typ nádob, ktoré sa používajú.

Pred zavedením nového spôsobu evidencie dosahovali v Ľubici nízku mieru triedenia a tak každoročne zvyšovali poplatky za uloženie odpadu na skládke. „Mali sme mieru triedenia v rozmedzí 10 až 20 percent, pričom obyvatelia nám tvrdili, že komunálny odpad separujú. Prostredníctvom nového systému získame reálny podrobný prehľad o počte vyvezených nádob, vyzbieraných vriec, ako aj o množstve vyprodukovaného odpadu z každej domácnosti,“ hovorí o výhodách elektronickej evidencie odpadu ELWIS Mária Ochlanová z oddelenia životného prostredia obce Ľubica.

Nádoby na zmesový komunálny odpad označili zamestnanci obce RFID identifikátormi a každá domácnosť dostala balíček jednorazových nálepiek s QR kódmi, ktorými sa budú označovať vrecia s vytriedeným odpadom. Zároveň dostali obyvatelia osobne všetky informácie o možnostiach získania výhod pri dôslednom triedení odpadu a že sa budú vyvážať len kódmi označené nádoby a vrecia.

Systém zberu komunálneho odpadu sa pritom nezmenil, vývoz sa realizuje jedenkrát do týždňa a triedený odpad jedenkrát za mesiac. „Pred tým nám obyvatelia ukladali k nádobám aj rôzne vrecia, čo bolo neprehľadné pri stanovení úhrad za vývoz. Po zavedení systému ELWIS však vyvážame len označené nádoby trvalým identifikátorom a zbierame len označené vrecia s vytriedeným odpadom,“ vysvetľuje Mária Ochlanová.

Spravodlivá zmena pre občanov

Zariadenie na načítanie QR kódov
zdroj: menejodpadu.sk

Výhodou elektronickej evidencie odpadov je, že samosprávy vedia jasne identifikovať, kto sa do triedeného zberu zapája. Obce a mestá tak môžu zaviesť adresné úľavy za zodpovedný prístup k triedeniu a môžu tak vytvoriť motivačný systém pre svojich obyvateľov. „Na základe zistených výsledkov z evidencie môžu samosprávy vytvoriť spravodlivý systém platenia poplatkov za komunálny odpad. Odmenená tak môže byť každá domácnosť, ktorá zodpovedne pristupuje k triedeniu,“ hovorí Martina Gaislová, odborníčka na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk.

Pre stanovenie spravodlivých poplatkov a vyššej miery triedenia je dôležitá kontrola obsahu vyzbieraných vriec. V Ľubici preto plánujú zverejniť podrobnejšie informácie s popismi a ukážkami, čo patrí do konkrétnej zložky triedeného komunálneho odpadu. „Následne by sme chceli zverejniť informácie o obsahu vriec s príslušným QR kódom, v ktorom sa nachádzal iný odpad,“ hovorí Mária Ochlanová. Posledným krokom, ktorý v Ľubici plánujú urobiť, je zavedenie elektronickej evidencie odpadov na miestnom zbernom dvore.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár