Slovenské domácnosti dostávajú z roka na rok vyšší výmer poplatkov za odpady, ktoré rastú kvôli zdražovaniu samotného skládkovania. Stúpajú ceny súkromných spoločností za uloženie odpadov na skládke, ako aj zákonné poplatky stanovené štátom. Ak chcú obyvatelia platiť menej, musia spolu so samosprávou viac pracovať na lepšom triedení odpadu a na tom, aby ho na skládkach končilo čo najmenej. Okrem ušetrených financií tak prispievajú aj k ochrane životného prostredia.

Samosprávy si uvedomujú, že už na odpady nemôžu doplácať.Pri stanovení miestnych poplatkov za komunálne odpady pre obyvateľov je dôležitý pomer medzi množstvom vytriedeného odpadu na ďalšie využitie a množstvom zmesového komunálneho odpadu, ktorý skončí na skládke. „Kľúčové je, koľko odpadu nakoniec obec uloží na skládke. A hoci sa samosprávy snažia rôznymi spôsobmi zvýšiť mieru triedenia, zabúdajú znižovať aj celkové množstvo vytvoreného odpadu, ktorý vyvezú na skládku,“ hovorí Marián Kobolka, odborník na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk.

Aj keď triedia, platia stále veľa

Aj keď je v samosprávach zabezpečený triedený zber, veľa odpadu skončí v nádobách na zmesový komunálny odpad. Môže za to nedostatočná infraštruktúra pre triedený zber, slabá motivácia obyvateľov viac triediť, či nedostatočná kontrola vytriedeného odpadu. Podľa fyzických analýz odpadov pritom vieme využiť 84 percent z toho, čo vyhadzujeme. Patrí sem aj biologicky rozložiteľný odpad. Ten priemerne tvorí 45 percent z celkového objemu zmesového komunálneho odpadu.

Do bioopadu zaraďujeme aj kuchynský odpad, ktorý tvorí v mestách až polovicu toho, čo vyhodíme. Mestá a obce ho budú musieť začať povinne triediť už od januára budúceho roku. Samospráva môže výrazne zlepšiť svoje výsledky tým, že sa zameria na triedenie spomínaného bioodpadu. K nemu môže pridať aj zelený odpad, ktorý vzniká napríklad pri údržbe zelene. Obyvatelia alebo špecializované spoločnosti z neho vedia následne vyprodukovať kvalitné hnojivo.

Samosprávy môžu dôsledným triedením ušetriť tisícky eur. Uveďme jednoduchý modelový príklad slovenského mesta s 28-tisíc obyvateľmi, ktorí ročne vyprodukujú 6 500 ton odpadu. Ak mesto dokáže vyseparovať 1 300 ton, dosiahne mieru triedenia 20 percent,“ hovorí Marián Kobolka. Samospráva zaplatí poplatky za skládkovanie 5 200 ton odpadu, hoci by pri správnom nastavení infraštruktúry mohla túto hmotnosť zásadne znížiť.

Ak by mesto začalo triediť aj bioodpad z kuchýň domácností, v kompostárni by skončilo takmer tritisíc ton odpadu. „Celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu by kleslo na približne 3,5-tisíca ton. Z neho mesto stále dokáže vytriediť odpad vo forme papiera, skla, plastov, kovov, či tetrapak obalov,“ dopĺňa Marián Kobolka.

Určenie miery triedenia s bioodpadom

 Bez triedenia bioodpaduS triedením bioodpadu
Celkové množstvo vytvoreného odpadu6 500 t6 500 t
Triedený bioodpad (45 %)0 t2 925 t
Triedený odpad z celkového množstva20 % (1 300 t)20 % (1 300 t)
Na skládke skončí5 200 t2 275 t
Miera triedenia20 %65 %

Samosprávy ušetria desaťtisíce eur

Koľko nakoniec zaplatí samospráva ročne zo svojho rozpočtu za skládkovanie, ak nevytriedi a ak vytriedi bioodpad? Predpokladajme, že v meste prevádzkuje skládku súkromná spoločnosť a za tonu uskladneného odpadu inkasuje 50 eur. Zákonné poplatky stanovuje štát podľa miery triedenia. Kým bez vytriedeného odpadu by samospráva zaplatila zákonný poplatok 24 eur za tonu, po zbere biologického a iného triedeného odpadu by poplatok mohol byť len tretinový, teda 8 eur.

Koľko samospráva zaplatí za ročné skládkovanie odpadu?

 Bez triedenia bioodpaduS triedením bioodpadu
Na skládke skončí5 200 t2 275 t
Poplatok za uskladnenie tony odpadu50 €50 €
Miera triedenia20 %65 %
Zákonný poplatok za tonu (rok 2020)24 €8 €
Cena za skládkovanie384 800 €131 950€
Ušetrené vďaka triedeniu bioodpadu252 450 €

V nami uvedenom prípade vie samospráva vďaka zavedeniu dôkladného triedenia odpadov ušetriť ročne viac ako štvrť milióna eur. Konečná výška úspor však záleží od veľkosti obce a od toho, koľko odpadu dokážu jej obyvatelia vyprodukovať a vytriediť.

Získané financie môže obec využiť na kompostovanie bioodpadu a rovnako jej ešte ostanú peniaze na zlepšenie existujúceho systému. Každá investícia a zvýšenie miery triedenia jej v budúcnosti opäť zníži celkové náklady na zber a likvidáciu odpadov,“ hodnotí Marián Kobolka.

Od budúceho roka bude štát opätovne zvyšovať daň zo skládkovania, teda zákonné poplatky za množstvo uskladneného odpadu. Samosprávy núti k tomu, aby čo najviac separovali. Pri vyššej miere triedenia zaplatí obec menší zákonný poplatok a zároveň, keďže na skládke skončí menšie množstvo odpadu, zaplatí menej aj súkromnej spoločnosti prevádzkujúcej skládku.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár