Tisíce ľudí sa zrazu ocitlo v nezávideniahodnej situácii, či už v súkromí, alebo v pracovnej oblasti. Vlády jednotlivých krajín prijímajú rôzne reštriktívne opatrenia a zároveň zavádzajú opatrenia na podporu ekonomiky. Koronavírus zásadne zmenil náš doterajší život a mnohí z nás hľadajú odpovede na množstvo praktických otázok. Právnická kancelária CMS Bratislava pripravila odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú súčasnej pandémie koronavírusu. Odpovede poskytli partneri kancelárie Petra Čorba Stark a Michal Huťan.

Informácie poskytnuté v tlačovej správe sú vypracované podľa platnej legislatívy a zverejnených informácií do stredy 1. apríla.

Zamestnanosť

 • Pracujem z domu rovnaký počet hodín a vykonávam rovnakú prácu ako doteraz. Aký plat dostanem?

Ak pracujete z domu, ako zamestnanec dostanete 100 % svojho platu.

 • Nemôžem pracovať, pretože sa starám o deti alebo o blízkych príbuzných. Aký plat dostanem?

Ak ste na OČR (ošetrovanie člena rodiny), máte nárok na príspevok za starostlivosť, ktorý predstavuje 55 % denného vymeriavacieho základu. Podľa rozhodnutia vlády bude tento príspevok od prvého dňa vyplácať štát prostredníctvom Sociálnej poisťovne.

 • Firma zatvorila svoje prevádzky a nemôžem pracovať z domu. Aký plat dostanem?

Ak zamestnávateľ uzatvoril pracovisko dobrovoľne z vlastného rozhodnutia (napr. z dôvodu nedostatku zákaziek), považuje sa to za prekážku v práci na strane zamestnávateľa. V takom prípade máte nárok na náhradu mzdy vo výške vášho priemerného zárobku. Ak ste zastupovaný odborovou organizáciou, zamestnávateľ sa s odbormi môže písomne dohodnúť, aby vaša náhrada mzdy klesla na 60 % vášho priemerného zárobku v prípade, že uvedie závažné prevádzkové dôvody, kvôli ktorým nemôže prideliť prácu svojim zamestnancom.

Podľa navrhovanej novely Zákonníka práce a iných zákonov, v prípade, že bol zamestnávateľ nútený zastaviť alebo obmedziť svoju prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej vám patrí náhrada mzdy vo výške 80 % vášho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Naďalej však platí, že zamestnávateľ môže dohodnúť s odbormi zníženie náhrady mzdy na 60 % vášho priemerného zárobku.

 • Koľko z mojej mzdy dostanem, ak som kvôli koronavírusom v karanténe?

Podľa novely zákona o sociálnom poistení, s účinnosťou od 27. marca platí, že ak ste v karanténe alebo izolácii, máte nárok na nemocenské vo výške 55 % vášho denného vymeriavacieho základu a to od prvého dňa karantény alebo izolácie. Túto platbu vykonáva Sociálna poisťovňa od prvého dňa.

Pred novelou zákona ste mali nárok na nemocenské vo výške 25 % z vymeriavacieho základu počas prvých troch kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti. Po tomto období, od štvrtého dňa, ste mali nárok na kompenzáciu vo výške 55 %. Za prvých desať dní práceneschopnosti vám náhradu mzdy vyplácal zamestnávateľ, od jedenásteho dňa Sociálna poisťovňa.

 • Zamestnávateľ tvrdí, že nemá prostriedky na moju mzdu alebo mi zaplatí nižšiu mzdu, pretože musel z dôvodu koronavírusu zatvoriť prevádzku. Čo mám robiť?

V prvom rade odporúčame rokovať so zamestnávateľom a dohodnúť sa na podmienkach, ktoré budú akceptovateľné pre obe strany. Ak nedôjde k dohode a zamestnávateľ vám nezaplatil včas mzdu, písomne ho požiadajte o riadne vyplatenie celej mzdy. Zároveň ho môžete informovať, že ak si nesplní svoje povinnosti, obrátite sa na príslušné zodpovedné štátne orgány.

Ak si váš zamestnávateľ nesplní povinnosti dobrovoľne:

 • môžete podať na súd návrh na vydanie platobného rozkazu,
 • môžete podať trestné oznámenie za podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného,
 • máte právo podať sťažnosť príslušnému inšpektorátu práce,
 • môžete okamžite ukončiť pracovný pomer, ak sa zamestnávateľ s vyplatením vašej mzdy alebo jej časti oneskoril o 15 dní a viac. Okamžité ukončenie pracovného pomeru môžete urobiť do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste sa dozvedeli o dôvode na okamžité ukončenie pracovného pomeru (teda mesiac po uplynutí 15-tich dní od splatnosti mzdy)
 • Ak môj zamestnávateľ zbankrotuje a v dôsledku krízy prídem o prácu, mám nárok na finančnú podporu zo strany štátu?

Ak splníte zákonom stanovené podmienky, máte nárok na dávku v nezamestnanosti vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu. Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a vyplácanie sa končí po uplynutí šesťmesačného podporného obdobia. Navrhovaná novela Zákonníka práce a iných zákonov predlžuje toto šesťmesačné podporné obdobie o jeden mesiac v prípade, že by podporné obdobie uplynulo počas krízovej situácie. Základným kvalifikačným predpokladom na vyplatenie dávky v nezamestnanosti je, že poistený odvádzal poistné v nezamestnanosti najmenej dva roky počas uplynulých štyroch rokov pred tým, ako bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Obdobie dvoch rokov platenia poistného pritom nemusí byť dosiahnuté u jedného zamestnávateľa.

Okrem toho máte ako zamestnanec nárok na dávku garančného poistenia na uspokojenie nárokov zo zamestnania z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Vašu žiadosť o vyplatenie dávky z fondu garančného poistenia by ste mali predložiť Sociálnej poisťovni do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Dane, sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie

 • Bude mi štát zdaňovať príjmy aj počas krízy? Zmení sa mi výška daní, ak sa zmení môj plat?

Áno, aj počas krízy sa príjmy zdaňujú. Slovenská vláda však v súčasnosti prijíma opatrenia, ktoré majú pomôcť prekonať prípadnú stratu príjmu. Napríklad, vláda pre všetkých daňovníkov odložila povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu, ako aj samotné platenie daní.

 • Musím stále platiť sociálne a zdravotné poistenie? Čo ak z dôvodu súčasnej situácie zarobím menej?

V súčasnosti musíte platiť sociálne a zdravotné poistenie. Vláda však pre vybrané skupiny zamestnancov, firiem a živnostníkov pripravila možnosť odkladu platenia poistného a to po splnení vládou stanovených podmienok. Napríklad, ak vám klesli tržby o viac ako 40 %, máte nárok na odklad platenia poistného i daní. Vláda plánuje postupne prijímať nové opatrenia na podporu zamestnanosti pre ďalšie skupiny firiem.

 • Ak neplatím nemocenské poistenie, mám nárok na nemocenskú dávku?

Nárok na túto dávku má vo všeobecnosti iba poistenec, ktorý si platil nemocenské poistenie.

Nájomné

 • Musím platiť nájomné aj za prenájom priestorov v prípade, ak je budova zatvorená?

Ak sú priestory zatvorené, máte právo:

 • na odpočet nájomného – ak si prenajímateľ neplní svoje zákonné alebo zmluvne dohodnuté povinnosti (uvedené v nájomnej zmluve) odovzdať nájomcovi priestory vo vhodnom stave na dohodnuté alebo obvyklé použitie alebo udržiavate prenajaté priestory za vlastné náklady a zabezpečujete riadne poskytovanie služieb spojených s využívaním priestorov;
 • alebo neplatiť nájomné – v prípade, že sú priestory úplne uzavreté z dôvodu dezinfekcie alebo karantény (t.j. vady nehnuteľnosti).

Odporúčame rokovať s vašim prenajímateľom a uzatvoriť dohodu o úprave nájmu počas trvania pandémie koronavírusu.

 • Musím stále platiť nájomné za prenajaté priestory v prípade, ak je budova otvorená, ale rozhodnem sa pre karanténu?

Ak sa rozhodnete pre karanténu a ak sa s majiteľom nehnuteľnosti nedohodne inak, v zásade musíte nájomné platiť. Nárok na odpočet nájomného je podmienený vadou majetku (nezapríčinenou vami alebo majiteľom priestoru) alebo porušením povinností prenajímateľa voči nájomcovi. Prekážky alebo dôvody na vašej strane vás tak neoprávňujú odpočítať si nájomné. Odporúčame rokovať s vašim prenajímateľom a uzatvoriť dohodu o úprave nájmu počas trvania pandémie koronavírusu.

 • Musím stále platiť nájomné za prenajaté priestory v prípade, ak je budova otvorená, ale musím ísť do karantény?

Ak ste nútený ísť do karantény a ak ste sa s prenajímateľom nedohodli inak, v zásade musíte platiť nájomné. Nárok na odpočet nájomného je podmienený vadou majetku (nezapríčinenou vami alebo majiteľom priestoru) alebo porušením povinností prenajímateľa voči nájomcovi. Prekážky na vašej strane vás neoprávňujú odpočítať si nájomné. Odporúčame rokovať s vašim prenajímateľom a uzatvoriť dohodu o úprave nájmu počas trvania pandémie koronavírusu.

 • Musím stále platiť plné nájomné, ak som samostatne zárobkovo činná osoba a nie som schopný pracovať?

Pokiaľ nie je dohodnuté s prenajímateľom inak, v zásade musíte platiť nájomné. Nárok na odpočet nájomného je podmienený vadou majetku (nezapríčinenou vami alebo majiteľom priestoru) alebo porušením povinností prenajímateľa voči nájomcovi. Prekážky na vašej strane vás neoprávňujú odpočítať si nájomné. Odporúčame rokovať s vašim prenajímateľom a uzatvoriť dohodu o úprave nájmu počas trvania pandémie koronavírusu.

 • Musím platiť plné nájomné, ak mi z dôvodu pandémie koronavírusu poklesli tržby?

Pokiaľ nie je dohodnuté s prenajímateľom inak, v zásade musíte platiť nájomné. Nárok na odpočet nájomného je podmienený vadou majetku (nezapríčinenou vami alebo majiteľom priestoru) alebo porušením povinností prenajímateľa voči nájomcovi. Prekážky na vašej strane vás neoprávňujú odpočítať si nájomné. Odporúčame rokovať s vašim prenajímateľom a uzatvoriť dohodu o úprave nájmu počas trvania pandémie koronavírusu.

 • Musím platiť nájomné, ak nemám žiaden príjem, pretože kvôli koronavírusu nemôžem poskytovať služby alebo riadne pracovať?

Pokiaľ nie je dohodnuté s prenajímateľom inak, v zásade musíte platiť nájomné. Nárok na odpočet nájomného je podmienený vadou majetku (nezapríčinenou vami alebo majiteľom priestoru) alebo porušením povinností prenajímateľa voči nájomcovi. Prekážky na vašej strane vás neoprávňujú odpočítať si nájomné. Odporúčame rokovať s vašim prenajímateľom a uzatvoriť dohodu o úprave nájmu počas trvania pandémie koronavírusu.

 • Ak prenajímateľ súhlasí s pozastavením nájomného na isté obdobie, musím ho zaplatiť neskôr?

Všetko záleží na vašej dohode s prenajímateľom. Ak sa váš prenajímateľ nevzdá svojho práva na nájomné, budete ho musieť zaplatiť neskôr.

Povinnosti prenajímateľa a manažmentu budovy

 • Musí môj prenajímateľ alebo manažment budovy pravidelne čistiť priestory v budove?

Majiteľ budovy musí dodržiavať hygienické predpisy a tiež predpisy dohodnuté vo vašej nájomnej zmluve. Existuje tiež všeobecná zákonná povinnosť predchádzať akýmkoľvek škodám. Prenajímateľ, či správca budovy, sú povinní vyčistiť budovu alebo prijať preventívne opatrenia, ktorými obmedzuje šírenie akejkoľvek choroby.

 • Sú prenajímatelia alebo manažment budovy povinní plniť svoje bežné povinnosti aj počas súčasnej krízy (napr. opraviť rozbité zariadenia)?

Počas súčasnej krízy sú stále povinní plniť si svoje zvyčajné povinnosti. Existuje tiež všeobecná zákonná povinnosť predchádzať akýmkoľvek škodám. Je povinnosťou prenajímateľa, či vedenia vyriešiť akýkoľvek problém, za ktorý sú zodpovední a ktorý môže spôsobiť škodu. V opačnom prípade budete mať nárok na odpočet nájomného a odškodnenie. V prípade prekážok vis maior by sa odškodnenie mohlo vylúčiť.

 • Môže prenajímateľ vstúpiť do priestorov, ktoré mi prenajíma? Môžem mu zakázať vstup do prenajatých priestorov?

Zvyčajne existujú iba určité a špecifické situácie, za ktorých môže prenajímateľ vstúpiť do vami prenajatých priestorov. Ide napríklad o vykonanie opráv v prenajatých priestoroch alebo overenie si, či nehnuteľnosť používate správne. Uplatňovanie vašich práv ako nájomcu by vo všeobecnosti malo byť narušené. To znamená, že vstup je podmienený vašim súhlasom a vstup môžete odmietnuť. Ak sa však vyskytne krízová situácia, ako je požiar alebo potreba dezinfikovať priestory (napríklad kvôli koronavírusu) alebo vznikne akákoľvek iná situácia, ktorej je potrebné zabrániť alebo ju napraviť, nemali by ste majiteľovi zabrániť vstup do priestorov. Inak budete zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na základe vašej reakcie.

Platenie úverov

 • Musím počas súčasnej krízy platiť hypotéku v plnej výške?

Slovenská vláda pripravuje opatrenia aj oblasti splácania úverov či leasingu. Pôjde o opatrenie, ktoré sa bude týkať odkladu splátok úverov alebo zmeny splátkových kalendárov pre obyvateľov, ktorí sa z dôvodu súčasnej pandémie môžu dostať do finančných problémov so splácaním. Konkrétne opatrenia ako aj postup ich využitia budú známe v najbližších dňoch.

Mnoho bánk už dnes ponúka možnosť úpravy výšky splátky úverov. Takéto zmeny však môžu mať vplyv na vašu úverovú bonitu. Odloženie splátky podľa súčasnej legislatívy možno označiť ako neplatenie úveru, čo znamená negatívny zápis v úverovom registri. A to aj v prípade, ak odloženie splátky bolo dohodnuté s bankou. Akékoľvek kroky preto zvážte po dohode s vašou bankou, respektíve pokiaľ je to možné, počkajte na účinnosť pripravovaných legislatívnych opatrení ohľadom odloženia splátky hypotéky, ktoré by podľa indikovaných informácií nemalo mať negatívny vplyv na zápis v úverovom registri. Po odsúhlasení týchto opatrení vládou by mali byť schválené parlamentom v najbližších dňoch. V prípade, že máte úver poistený pre prípad neschopnosti splácať ho, odporúčame vám preštudovať si poistné podmienky. Odloženie splácanie môžete, ale aj nemusíte mať poistne kryté.

 • V prípade, že sa môj plat z dôvodu pandémie koronavírusu zmení, upraví sa aj výška mojej splátky úveru?

Momentálne nie. Ale v prípade, že vám výrazne klesne plat, odporúčame obrátiť sa na vašu banku, s ktorou môžete rokovať o zmene úverových podmienok, respektíve, zároveň aj počkať na účinnosť legislatívnych opatrení o odklade splátok. Základom zvládnutia každej krízovej situácie je komunikácia a včasné informovanie banky o vašej aktuálnej finančnej situácii.

 • Ak hypotéku alebo úver nebudem môcť vedieť splácať podľa pôvodnej zmluvy dohodnutej s bankou, bude to mať pre mňa v budúcnosti negatívne dôsledky?

Podľa nedávno schválených legislatívnych zmien sú vymáhanie záložných práv a exekúcie zastavené do 30. apríla 2020. Preto v prípade nezaplatenia splátky nemôže banka v zákonom stanovenom čase vymáhať splátku úveru. Banky majú pritom aj zákonné povinnosti, ktoré musia splniť ako prvé. Banka vám musí najprv zaslať písomnú upomienku a následne môže začať vymáhať platbu, ktorá je v oneskorení viac ako 90 kalendárnych dní. Dôrazne však odporúčame, aby ste všetky problémy, ktoré sa na vašej strane pri platení úverov vyskytnú, oznámili banke čo najskôr a rokovali o možnostiach úpravy splácania. Rovnako odporúčame počkať si na pripravované zmeny legislatívy týkajúce sa odloženia splátok. Zmeny budú prijaté v najbližších dňoch.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár